Annetut lausunnot vireillä olevista asioista


Lausunto oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta 15.2.2019

Täydennys koskien tuomioistuinvirastosta annettua lausuntoa 14.1.2019

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 158-2018 vp) eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 12.12.2018

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 230-1998 vp) eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta 3.12.2018

Lausunto kunta- ja terveysjaostolle hallituksen esityksestä (HE 123-2018 vp) eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 12.11.2018

Lausunto lisäselvityspyynnön johdosta koskien Tuomioistuinviraston johtokunnan jäsenten ja ylijohtajan virkavastuuta 30.10.2018

Lausunto maaoikeusasioiden käsittelyn järjestämisestä käräjäoikeuksissa 26.10.2018

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 136-2018 vp) eduskunnalle tuomioistuinviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 26.10.2018

Lausunto rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevaa yleistä lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän mietintöluonnoksesta 5.10.2018

Lausunto lakivaliokunnalle valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2019 4.10.2018

Lausunto lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevasta HE-luonnoksesta 21.9.2018
Tuomariliiton lausunto määräaikaisraportiksi CEDAW-sopimuksen täytäntöönpanosta 30.8.2018

Tuomariliiton lausunto arviomuistiosta alaikäisavioliittojen sääntelytarpeesta 28.8.2018

Lausunto HE-luonnoksesta kuluttajaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistamisesta 22.8.2018

Lausunto lapsidirektiivin täytäntöönpanoa koskevasta työryhmän mietinnöstä 22.8.2018

Lausunto oikeusapudirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevasta arviomuistiosta 22.8.2018

Lausunto selvityksestä "Yrittäjän uusi mahdollisuus - kansainvälinen vertailu" 22.8.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n,rikoslain 2 a luvun ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 28 §:nmuuttamisesta 22.8.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta 13.8.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain muuttamisesta 13.8.2018

Lausunto selvityksestä arvonleikkaussäännösten poistamisen vaikutuksista 1.8.2018

Lausunto unionipetosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä 18.6.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuomioistuinviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 15.6.2018

Lausunto työryhmän mietinnöstä "Konkurssilain tarkistaminen" 28.5.2018

Lausunto arviomuistiosta luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain muutostarpeista 17.5.2018

Lausunto arviomuistiosta rangaistusten oikeasuhtaisuudesta 17.5.2018

Lausunto VNS 1_2018 vp Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019 – 2022 3.5.2018

Lausunto arviomuistiosta Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevat neuvoston asetukset 17.4.2018


Lausunto mietinnöstä "Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset" 17.4.2018

Lausunto turvallisuusselvitysten laatimisesta tuomioistuimissa 6.4.2018

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 15.3.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 14.3.2019

Lausunto Hallituksen esityksestä HE 190_2017 vp laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 9.3.2018

Lausunto lakivaliokunnalle tiedustelulainsäädäntöön liittyvistä hallituksen esityksistä 199, 202 ja 203 /2017 vp 11.3.2018

Lausunto puolustusvaliokunnalle tiedustelulainsäädäntöön liittyvistä hallituksen esityksistä 198, 199, 202 ja 203 /2017 vp 11.3.2018

Lausunto hallituksen esityksestä tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 180_2017 vp 8.3.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen HE 147/2017 vp täydentämiseksi 22.2.2018

Lausunto työryhmänmuistioluonnoksesta Rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan sääntelyn kehittäminen 8.1.2018

Lausunto terrorismirikosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä 5.1.2018

Lausunto lapsenhuoltolain uudistamista koskevan työryhmän mietinnöstä (mietintöjä jalausuntoja 47/2017) 4.12.2017

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 7.11.2017

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 7.11.2017

Tuomariliiton lausunto kunta- ja terveysjaostolle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 18.10.2017

Tuomariliiton lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 28.9.2017

Tuomariliiton lausunto oikeusprosessien keventämistä koskevasta mietinnöstä 11.9.2017

Tuomariliiton lausunto arviomuistiosta laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista 28.8.2017

Tuomariliiton lausunto syyttäjälaitoksen organisaatiouudistusta koskevasta työryhmän mietinnöstä 18.8.2017

Lausunto tuomioistuinvirastotoimikunnan mietinnön johdosta 3.7.2017

Lausunto siviilitiedustelulainsäädäntöä koskevasta työryhmän mietinnöstä (8/2017) 30.6.2017

Lausunto työryhmän mietinnöstä ehdotuksesta sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi (19.4.2017) 30.6.2017

Lausunto tiedustelutoiminnan valvontaa koskevasta työryhmän mietinnöstä (18/2017) 30.6.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 30.6.2017

Lausunto ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän toisesta mietinnöstä 20.6.2017

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta 19.6.2017

Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 §:n muuttamisesta(luonnos) 18.5.2017

Lausunto yksityistielain kokonaisuudistusta koskevasta luonnoksesta 25.1.2017 hallituksenesitykseksi (LVM/2302/3/2015) 21.3.2017

Lausunto syyttömyysolettamadirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevasta arviomuistiosta (OM 4/481/2013) 13.3.2017

Lausunto työryhmän mietinnöstä ”Sakkomenettelyn soveltamisalan laajentaminen” (Mietintöjä ja lausuntoja 54/2016) 5.2.2017

Lausunto mietinnöstä "Luottamuksellisen viestin salaisuus" (OM 27/41/2015) 12.1.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (OM 3/31/2016) 12.12.2016.

Lausunto arviomuistiosta "Käräjäoikeuksien tuomiopiirit eräissä keskitetyissä asiaryhmissä" (OM 3/31/2016) 4.11.2016

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp)1.11.2016

Lausunto Haagin kansainvälistä yksityisoikeutta koskevan konferenssin luonnoksesta maailmanlaajuisen siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettujen tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan yleissopimuksen sopimusartikloiksi (OM 1/851/2016) 1.11.2016

Lausunto työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta (OM 3/32/2016) 1.11.2016

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi avioliittoasetuksen muuttamisesta (OM 8/31/2016) 10.10.2016

Lausunto arviomuistiosta ”Lunastuslainsäädännön uudistamistarpeet” (Selvityksiä ja ohjeita 33/2016) 29.9.2016

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (SM002:00/2015) 27.9.2016

Lausunto työryhmämietinnöstä ”Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpano” (OM 13/41/2014) 31.8.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lahjontaa koskevaan rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ym. (OM 7/41/2014) 31.8.2016

Lausunto työryhmän mietinnöstä Turvapaikkavalitusten käsittely – ulkomaalaislaissa Helsingin hallinto-oikeuteen keskitettyjen valitusasioiden hajauttaminen muihin hallinto-oikeuksiin (Mietintöjä ja lausuntoja 16/2016) 14.6.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi (OM 3/61/2016) 11.5.2016

Lausunto Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, 25.4.2016

Lausunto arviomuistiosta tuomioiden perusteluille asetettujen vaatimusten keventämisestä yksinkertaisissa rikosasioissa (OM 3/41/2015) 8.4.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikoslain 34 a luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (OM 1/879/2015, OM023:00/2015) 8.4.2016

Lausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä tuomioistuinlaiksi ym. (HE 7/2016 vp) 5.4.2016

Lausunto arvioimuistiosta Oikeusprosessien keventäminen 17.3.2016

Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä tuomioistuinlaiksi ym. (HE 7/2016 vp) 2.3.2016

Liite tuomioistuinlakia koskevaan lausuntoon: laskelma esityksen taloudellisista vaikutuksista 2.3.2016

Lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta muistiosta 1.3.2016

Lausunto liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamista koskevasta esitysluonnoksesta 1.3.2016

Kirje oikeusministeriölle Helsingin hallinto-oikeuden tilajärjestelyistä turvapaikkavalitusten käsittelyssä 26.1.2016


2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006