Annetut lausunnot

Lausunto 13.12.2022 Valtioneuvoston selonteosta VNS 13/2022 vp

Lausunto 22.11.2022 hallituksen esityksestä (HE 201/2022 vp) eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 ja 8 b §:n muuttamisesta

Lausunto 17.11.2022 todistelutallennetyöryhmän muistioluonnoksesta

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle 17.11.2022 hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Lausunto 14.11.2022 henkilötietojen käsittelyä Syyttäjälaitoksessa koskevasta arviomuistiosta

Lausunto 14.11.2022 hallituksen esityksestä lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta

Lausunto 9.11.2022 maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta

Lausunto 30.8.2022 hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle poliisilain muuttamiseksi

Lausunto 29.8.2022 maaoikeusjärjestelmän kehittämistä koskevasta muistioluonnoksesta

Lausunto 16.8.2022 hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi nimikirjalain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto 29.6.2022 oikeudenkäyntikulutyöryhmän mietinnöstä

Lausunto 16.6.2022 yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta koskevasta mietinnöstä

Lausunto 16.6.2022 yrityssaneerauslain kehittämistä käsitelleen työryhmän loppumietinnöstä

Lausunto 13.5.2022 oikeusministeriölle rikosprosessin tehostamista koskevasta mietinnöstä

Lausunto 9.5.2022 oikeusministeriölle oikeudenhoidon kehityssuuntien arviointia koskevassa kuulemisessa

Lausunto 29.4.2022 lakivaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023 - 2026

Lausunto 20.4.2022 pakkokeinolain muutostarpeita koskevasta työryhmän mietinnöstä

Lausunto 13.4.2022 Tuomioistuinvirastolle vuoden 2023 talousarvioehdotukseksi

Lausunto 21.3.2022 Tuomioistuinvirastolle kehittämisselvityshanketta koskevasta muistioluonnoksesta

Asiantuntijalausunto 17.3.2022 lakivaliokunnalle seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Lausunto 14.3.2022 luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta

Lausunto 4.2.2022 maakaaren muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Questionnaire: Rule of Law Report regarding the Stakeholder-Consultation of the EU Commission 18.1.2022

Lausunto 14.1.2022 luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto 14.1.2022 avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta koskevasta arviomuistiosta

Lausunto 8.11.2021 lähestymiskiellon tehostamisesta

Lausunto Tuomioistuinvirastolle 5.11.2021

Lausunnon täydennys 22.10.2021 suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa

Lausunto 14.10.2021 suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa

Lausunto 6.10.2021 kunta- ja terveysjaostolle vuoden 2022 talousarvioesityksestä

Lausunto 15.9.2021 laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lausunto 15.9.2021 videotallennuksesta ja käyttäjätarinoista

Lausunto 10.9.2021 toimitilastrategiasta

Lausunto 2.7.2021 työryhmän välimietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamiseksi

Lausunto 2.7.2021 työryhmän mietinnöstä velkajärjestelylain muuttamiseksi

Lausunto 30.6.2021 Arviomuistio oikeudenkäyntikuluista riita-asioissa

Lausunto 28.6.2021 koulutusuudistuksen vaikutuksista laadituista selvityksistä

Lausunto 14.4.2021 sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön uudistamisesta

Lausunto 8.3.2021 varajäsenen nimittämisestä tuomioistuinviraston johtokuntaan

Lausunto 19.2.2021 suullisen todistelun vastaanottaminen tallenteelta

Lausunto 17.2.2021 tuomareiden koulutuksen kehittämisestä

Lausunto 29.1.2021 hallituksen esityksestä rikoslain muuttamisesta

Lausunto 29.1.2021 Oikeusapu- ja edunvalvontavirasto - selvitys perustamisesta

Questionnaire: The impact of the COVID-19 pandemic on the administration of justice and the free and independent exercise of the legal profession 7.1.2021

Tuomariliiton oma-aloitteinen lausunto 22.12.2020 Tuomioistuinviraston kyselyyn tuomioistuimille koskien kokoonpanon etäosallistumista

Tuomariliiton lausunto 23.12.2020 luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta

Lausunto työryhmämietinnöstä seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistukseksi 9.10.2020

Lausunto terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta 6.3.2020

Lausunto pakkoavioliiton mitätöinti ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustaminen 2.3.2020

Lausunto elinkautisvankien vapauttamismenettelyn kehittämistä koskevasta arviomuistiosta 14.2.2020

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 91-2019 vp) liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta 29.11.2019

Lausunto, YK; Lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa koskevan valinnaisen pöytäkirjan täytäntöönpano 13.11.2019

Lausunto Against Hate -hankkeesta 23.10.2019

Lausunto Hallituksen esityksestä (HE 29/2019 vp) eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 17.10.2019

Lausunto hallituksen esitys liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ym. (korjauspaketti) 15.10.2019

Lausunto ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jakoa koskevasta työryhmän mietinnöstä 16.9.2019

Lausunto rahanpesudirektiivin täytäntöönpanosta 30.8.2019

Lausunto hallituksen esitys terveydenhuoltolain muuttamisesta 19.8.2019

Lisäesitys lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen saamiseksi tuomioistuimille 20.5.2019

Lausunto henkilötodistelun vastaanottamisesta videotallenteelta hovioikeudessa 17.5.2019

Lausunto lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen - lunastuslakityöryhmän mietintö 15.5.2019

Lausunto oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta 15.2.2019

Täydennys koskien tuomioistuinvirastosta annettua lausuntoa 14.1.2019

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 29-2018 vp) laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 9.1.2019

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 158-2018 vp) eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 12.12.2018

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 230-1998 vp) eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta 3.12.2018

Lausunto kunta- ja terveysjaostolle hallituksen esityksestä (HE 123-2018 vp) eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 12.11.2018

Lausunto lisäselvityspyynnön johdosta koskien Tuomioistuinviraston johtokunnan jäsenten ja ylijohtajan virkavastuuta 30.10.2018

Lausunto maaoikeusasioiden käsittelyn järjestämisestä käräjäoikeuksissa 26.10.2018

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 136-2018 vp) eduskunnalle tuomioistuinviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 26.10.2018

Lausunto rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevaa yleistä lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän mietintöluonnoksesta 5.10.2018

Lausunto lakivaliokunnalle valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2019 4.10.2018

Lausunto lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevasta HE-luonnoksesta 21.9.2018
Tuomariliiton lausunto määräaikaisraportiksi CEDAW-sopimuksen täytäntöönpanosta 30.8.2018

Tuomariliiton lausunto arviomuistiosta alaikäisavioliittojen sääntelytarpeesta 28.8.2018

Lausunto HE-luonnoksesta kuluttajaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistamisesta 22.8.2018

Lausunto lapsidirektiivin täytäntöönpanoa koskevasta työryhmän mietinnöstä 22.8.2018

Lausunto oikeusapudirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevasta arviomuistiosta 22.8.2018

Lausunto selvityksestä "Yrittäjän uusi mahdollisuus - kansainvälinen vertailu" 22.8.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n,rikoslain 2 a luvun ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 28 §:nmuuttamisesta 22.8.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta 13.8.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain muuttamisesta 13.8.2018

Lausunto selvityksestä arvonleikkaussäännösten poistamisen vaikutuksista 1.8.2018

Lausunto unionipetosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä 18.6.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuomioistuinviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 15.6.2018

Lausunto työryhmän mietinnöstä "Konkurssilain tarkistaminen" 28.5.2018

Lausunto arviomuistiosta luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain muutostarpeista 17.5.2018

Lausunto arviomuistiosta rangaistusten oikeasuhtaisuudesta 17.5.2018

Lausunto VNS 1_2018 vp Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019 – 2022 3.5.2018

Lausunto arviomuistiosta Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevat neuvoston asetukset 17.4.2018

Lausunto mietinnöstä "Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset" 17.4.2018

Lausunto turvallisuusselvitysten laatimisesta tuomioistuimissa 6.4.2018

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 15.3.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 14.3.2019

Lausunto Hallituksen esityksestä HE 190_2017 vp laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 9.3.2018

Lausunto lakivaliokunnalle tiedustelulainsäädäntöön liittyvistä hallituksen esityksistä 199, 202 ja 203 /2017 vp 11.3.2018

Lausunto puolustusvaliokunnalle tiedustelulainsäädäntöön liittyvistä hallituksen esityksistä 198, 199, 202 ja 203 /2017 vp 11.3.2018

Lausunto hallituksen esityksestä tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 180_2017 vp 8.3.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen HE 147/2017 vp täydentämiseksi 22.2.2018

Lausunto työryhmänmuistioluonnoksesta Rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan sääntelyn kehittäminen 8.1.2018

Lausunto terrorismirikosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä 5.1.2018


Annetut lausunnot 2017

Annetut lausunnot 2016

Annetut lausunnot 2015

Annetut lausunnot 2014

Annetut lausunnot 2013

Annetut lausunnot 2009

Annetut lausunnot 2008

Annetut lausunnot 2007

Annetut lausunnot 2006