se.gif

Jäsenyhdistykset >

Tervetuloa Tuomariliiton sivustolle!

Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry toimii tuomioistuinlaitoksen kehittämiseksi sekä sen merkityksen ja tuomarin riippumattoman aseman säilyttämiseksi yhteiskunnassa. Tuomarikunnan yhteisenä järjestönä Tuomariliitto valvoo ja edistää jäsentensä ammatillisia ja muita yhteisiä pyrkimyksiä.


Ajankohtaista


Vuosikokoustapahtuma Turussa 26. - 27.5.2023

Suomen tuomariliitto ry:n vuoden 2023 vuosikokoustapahtuma järjestetään 26.-27.5.2023 Turussa. Kokouksessa pidetään Tuomariliiton sekä sen jäsenyhdistysten vuosikokoukset. Tarkempia tietoja tapahtumasta ja ilmoittautumisesta annetaan kevään aikana.

Tapahtumaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Tuomariliiton sihteeri Jasmin Heiskanen, Helsingin hovioikeus (029 56 40606, jasmin.heiskanen (at) oikeus.fi).

--

Lausunto 6.3.2023 tuomioistuimien ulkopuolisen riidanratkaisun ja sovittelun kehittämiseksi tehdystä selvityksestä

Lausunto 13.12.2022 Valtioneuvoston selonteosta VNS 13/2022 vp

Lausunto 22.11.2022 hallitukset esityksestä (HE 201/2022 vp) eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 ja 8 b §:n muuttamisesta

Lausunto 17.11.2022 todistelutallennetyöryhmän muistioluonnoksesta

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle 17.11.2022 hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Lausunto 14.11.2022 henkilötietojen käsittelyä Syyttäjälaitoksessa koskevasta arviomuistiosta

Lausunto 14.11.2022 hallituksen esityksestä lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta

Lausunto 9.11.2022 maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta

Lausunto 30.8.2022 hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle poliisilain muuttamiseksi

Lausunto 29.8.2022 maaoikeusjärjestelmän kehittämistä koskevasta muistioluonnoksesta

(päivitetty 10.3.2023)

---

Tuomareiden eettinen neuvottelukunta

Tuomariliitto ja Korkeimpien oikeuksien tuomareiden yhdistys valmistelivat yhteistyössä ammattieettisen neuvottelukunnan perustamista. Tuomariliitto hyväksyi vuosikokouksessaan 2021 neuvottelukunnan perustamisen ja asetti työryhmän valmistelemaan päätöksen toimeenpanoa. Neuvottelukunnan jäsenet ja sihteeri valitaan syksyllä 2022.

Tuomareiden eettisen toimielimen tavoitteena on edistää tuomareiden ammattieettisten periaatteiden tunnettuisuutta ja merkitystä sekä keskustelua tuomarin tehtäviin liittyvistä eettisistä kysymyksistä tuomioistuimissa, tuomarijärjestöissä ja tuomareiden koulutuksessa. Neuvottelukunta kokoaa ja julkaisee näkökohtia havaitsemistaan ajankohtaisista ammattieettisistä kysymyksistä sekä osallistuu koulutus- ja keskustelutilaisuuksiin. Neuvottelukunta ottaa työskentelyssään huomioon
vahvistetut tuomareiden eettiset periaatteet sekä kansainväliset tuomareiden ja tuomioistuinten asemaa koskevat suositukset sekä kansainväliset ja muissa maissa vahvistetut eettiset periaatteet.

Neuvottelukunta ei arvioi tuomarin virkavelvollisuuksia tai niiden rikkomista esimerkiksi suhteessa tuomioistuinlakiin, virkamieslakiin tai muuhun lakiin taikka tuomioistuimen työjärjestykseen. Tuomarin menettelyn arviointi suhteessa lakiin ja sen edellyttämän toiminnan vähimmäistason
noudattamisen valvonta kuuluvat oikeudenkäyntimenettelyä koskevaa valitusta käsittelevälle tuomioistuimelle, tuomarin esimiehelle, ylimmille laillisuusvalvojille ja mahdollista virkarikosasiaa käsittelevälle tuomioistuimelle. Neuvottelukunnan tehtäväalaan eivät siten kuulu oikeudenkäyntimenettelyn, esteellisyyskysymysten tai oikeudenkäynnin julkisuuteen liittyvien ratkaisujen oikeudellinen arviointi, vaikka harkinnan perusteena saattavatkin olla samat toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat korkeaa eettistä tasoa noudattavan toiminnan arviointia.

Eettisen neuvottelukunnan säännöt (linkki)

Tuomariliiton hallitus on päättänyt, ettei neuvottelukunnalle palkata sihteeriä.

--

Lausunto 16.8.2022 hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi nimikirjalain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto 29.6.2022 oikeudenkäyntikulutyöryhmän mietinnöstä

Lausunto 16.6.2022 yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta koskevasta mietinnöstä

Lausunto 16.6.2022 yrityssaneerauslain kehittämistä käsitelleen työryhmän loppumietinnöstä

Lausunto 13.5.2022 oikeusministeriölle rikosprosessin tehostamista koskevasta mietinnöstä

Lausunto 9.5.2022 oikeusministeriölle oikeudenhoidon kehityssuuntien arviointia koskevassa kuulemisessa

Aloite 31.3.2022 siviiliasioiden oikeudenkäyntimenettelyn kokonaistarkastelun aloittamiseksi

--

Mediatiedote 19.4.2022

Tuomariliitto teki loppuvuodesta 2021 kyselyn tuomareille, esittelijöille ja käräjänotaareille tuomioistuimiin kohdistuvista epäasiallisista vaikuttamisyrityksistä, työssä jaksamisesta ja tuomioistuinuranhoukuttelevuudesta. Samalla selvitettiin työmäärää ja työhön käytettyä aikaa. Vastausprosentti oli 40. Viimeksi vastaava kysely tehtiin vuonna 2019.

Tulokset osoittavat, että tuomareiden, esittelijöiden ja käräjänotaareiden työmäärä on kasvanut entisestään ja että he ovat vakavasti kuormittuneita. Vastaajista kaksi kolmasosaa piti työmäärää liian suurena eikä heillä ollut riittävästi aikaa juttujen valmisteluun ja tuomioiden kirjoittamiseen. Lähes puolet vastaajista koki stressioireita tai työuupumusta aina tai usein. Tietojärjestelmät vaikeuttivat työntekoa.

Uusi ilmiö on se, että tuomarin uraa ei koeta enää houkuttelevana.

Tuomareihin kohdistuva epäasiallinen vaikuttaminen ja käytös eivät ole vähentyneet.

Tutkimustuloksia käsitellään Tuomariliiton vuosikokouksessa Lappeenrannassa 13.5.2022.

Liitteenä raportit 2019 ja 2021 Tuomariliiton tekemien kyselyiden tuloksista.

Minna Hällström

Suomen tuomariliitto ry:n varapuheenjohtaja

Raportti Tuomariliiton kyselystä 2019

Raportti Tuomariliiton kyselystä 2021

Vuosikokoustapahtuma Lappeenrannassa 13.5.2022

Tuomariliiton sekä sen kolmen suurimman jäsenjärjestön Käräjäoikeustuomarit ry:n, Suomen hovioikeustuomarit ry:n ja Hallinto-oikeustuomarit ry:n vuosikokoukset pidetään Lappeenrannassa perjantaina 13.5.2022. Kevättapahtuma on tarkoitettu kaikille tuomareille ja esittelijöille paitsi vuosikokoustapahtumaksi myös keskustelu-, viihde-, kulttuuri- ja yhdessäolotilaisuudeksi.

Aamupäivän ohjelma ja varsinaiset vuosikokoukset pidetään Lappeenrannan Kasinon tiloissa. Iltapäivällä on luvassa myös Lappeenrannan kaupungin isännöimä cocktail-tilaisuus Lappeenrannan raatihuoneella.

Iltaohjelma alkaa juhlaillallisella Lappeenrannan Kasinolla. Vapaamuotoinen illanvietto
jatkuu ravintolassa elävän musiikin tahdissa.

Mahdollisiin lisätiedusteluihin vastaavat sihteeri Janniina Heinonen (puh. 029 56 40647, janniina.heinonen(at)oikeus.fi), puheenjohtaja Sanna Mantila (puh. 029 56 40510, sanna.mantila(at)oikeus.fi ja varapuheenjohtaja Minna Hällström (puh. 029 56 44268, minna.hallstrom(at)oikeus.fi).

--

Lausunto 29.4.2022 lakivaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023 - 2026

Lausunto 20.4.2022 pakkokeinolain muutostarpeita koskevasta työryhmän mietinnöstä

Lausunto 13.4.2022 Tuomioistuinvirastolle vuoden 2023 talousarvioehdotukseksi

Lausunto 21.3.2022 Tuomioistuinvirastolle kehittämisselvityshanketta koskevasta muistioluonnoksesta

Asiantuntijalausunto 17.3.2022 lakivaliokunnalle seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Lausunto 14.3.2022 luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta

Lausunto 4.2.2022 maakaaren muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Questionnaire: Rule of Law Report regarding the Stakeholder-Consultation of the EU Commission 17.1.2022

Lausunto 14.1.2022 luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mediatiedote 20.10.2021

Selonteon lisäksi tarvitaan välittömiä toimenpiteitä tuomioistuinlaitoksen rahoituksen
korjaamiseksi.

Hallitus on päättänyt käynnistää oikeudenhoidon selonteon valmistelun. Tavoitteena on
tuottaa päätöksentekijöille kokonaisvaltainen ja ajantasainen tieto suomalaisen oikeudenhoidon tilasta. Selonteossa tullaan myös ehdottamaan tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Selonteon kohteena ovat tuomioistuinlaitos, Syyttäjälaitos, Ulosottolaitos, Rikosseuraamuslaitos ja Oikeusrekisterikeskus
sekä oikeusapu- ja edunvalvonta.

Tuomariliitto pitää tärkeänä selonteon laatimista. Tuomariliitto on pitkään peräänkuuluttanut
avointa yhteiskunnallista arvokeskustelua oikeusvaltion vahvistamisesta, oikeusturvan tasosta ja oikeudenhoidon toimintaedellytyksistä. Suomessa vallitsee ilmeinen epäsuhta lain ja kansainvälisten sopimusten asettamien velvoitteiden ja tuomioistuinlaitoksen resurssien välillä.

Tuomioistuinlaitoksen perusrahoituksessa on merkittäviä välitöntä korjaamista edellyttäviä puutteita. Lakivaliokunta on edellyttänyt keväällä (LaVL 11/2021 vp, ks. myös LaVL 16/2021
vp ja LaVL 18/2021), että perusrahoitusta korotetaan viipymättä. Nyt vaarana on, että perusrahoituksen korottaminen jää kokonaan seuraavalle hallitukselle, koska selonteko annetaan eduskunnalle vasta syksyllä 2022.

Tuomioistuinten riippumattomuuden ja toimintaedellytysten kannalta on kestämätön, että
tuomioistuinlaitos joutuu toistuvasti turvautumaan tilapäisiin määrärahoihin perusrahoituksen alimitoituksen vuoksi. Tämä merkitsee sitä, että hallitus viime kädessä vaikuttaa siihen, turvataanko yksittäiselle isolle jutulle, juttukokonaisuudelle tai asiaryhmälle asianmukainen ja oikea-aikainen käsittely resurssien puitteissa vai ei.

Tuomariliitto on huolissaan tuomioistuinten toimintaedellytyksistä tällä hetkellä. Selonteon
tuottaman tiedon lisäksi tarvitaan välittömiä toimenpiteitä lisärahoituksen saamiseksi. Jos koronan aiheuttaman ruuhkan lisärahoitusta ei jatketa, henkilökuntaa joudutaan vähentämään merkittävästi vuoden vaihteessa ja käsittelyajat pitenevät entisestään. Uudet syyteharkinnassa olevat rikosepäilyt
(esim. viimeaikaiset mielenosoitukset) ovat ajamassa entuudestaan ruuhkautuneet tuomioistuimet kriisiin.

Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry

Puheenjohtaja
Sanna Mantila

Varapuheenjohtaja
Minna Hällström

--

Lausunto 2.7.2021 työryhmän mietinnöstä velkajärjestelylain muuttamiseksi

Lausunto 30.6.2021 Arviomuistio oikeudenkäyntikuluista riita-asioissa

Lausunto 28.6.2021 koulutusuudistuksen vaikutuksista laadituista selvityksistä

---

Tuomariliiton tiedote 23.4.2021

Tuomioistuimien riippumattomuuden laaja-alainen selvittäminen on perusteltua. Tarkasteltavaksi on otettava tuomareiden virassapysymisoikeuteen, virkaan nimittämiseen, tuomioistuimien työn järjestelyihin sekä päällikkötuomareiden asemaan liittyvät kysymykset.

Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, tulisiko tuomioistuimien riippumattomuudesta tehdä selvitys. Keskustelu on liittynyt korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Kari Kuusiniemen puheenvuoroon 6.4.2021.

Tuomariliitto kannattaa laajan selvityksen tekemistä tuomioistuimien riippumattomuudesta. Samassa yhteydessä olisi aiheellista arvioida tuomareiden virantäyttöön liittyviä menettelyitä ja niihin liittyviä riippumattomuuden takeita. Tuomarin nimittää tasavallan presidentti
tuomarinvalintalautakunnan esityksestä. Esitys kuitenkin tehdään tasavallan presidentille valtioneuvoston kautta. Selvityksessä olisi tarpeen myös arvioida tuomioistuinlaitoksen budjettiohjauksen merkitystä riippumattomuudelle.

Yksittäisen tuomari asemaa suhteessa työnantajaan tulisi arvioida. Tuomioistuinlakia säädettäessä v. 2017 päällikkötuomareille annettiin merkittävästi valtaa nimittää määräaikaisia tuomareita
tuomioistuimiin. Määräaikaisten tuomareiden valinnalla käytännössä vaikutetaan siihen, minkälaisia tuomareita tulee aikanaan vakinaisiin tuomarin virkoihin nimitetyksi. Ylipäänsä määräaikaisten tuomareiden suurella määrällä on merkitystä tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden kannalta. Tuomareiden koulutusta varten on perustettu määräaikaisia asessorien virkoja, mikä on entisestään
lisännyt määräaikaisia lainkäyttäjiä muutoksenhakutuomioistuimissa

---

Lausunto 8.3.2021 varajäsenen nimittämisestä tuomioistuinviraston johtokuntaan

Lausunto 19.2.2021 suullisen todistelun vastaanottaminen tallenteelta

Lausunto 17.2.2021 tuomareiden koulutuksen kehittämisestä

Lausunto 29.1.2021 hallituksen esityksestä rikoslain muuttamisesta

Lausunto 29.1.2021 Oikeusapu- ja edunvalvontavirasto - selvitys perustamisesta