se.gif

Jäsenyhdistykset >

Tervetuloa Tuomariliiton sivustolle!

Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry toimii tuomioistuinlaitoksen kehittämiseksi sekä sen merkityksen ja tuomarin riippumattoman aseman säilyttämiseksi yhteiskunnassa. Tuomarikunnan yhteisenä järjestönä Tuomariliitto valvoo ja edistää jäsentensä ammatillisia ja muita yhteisiä pyrkimyksiä.

Ajankohtaista

(Päivitetty 24.11.2017)

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 7.11.2017

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 7.11.2017

Tuomariliiton lausunto kunta- ja terveysjaostolle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 18.10.2017

Oikeusministeri Häkkänen esittää tuomioistuinviraston perustamista

Tuomariliiton lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 28.9.2017

Tuomariliiton lausunto oikeusprosessien keventämistä koskevasta mietinnöstä 11.9.2017

Tuomariliiton lausunto arviomuistiosta laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista 28.8.2017

Tuomariliiton ehdotus työryhmän perustamista oikeudenkäyntikulujen alentamiseksi ja niiden oikeudenmukaisen jakautumisen parantamiseksi 9.8.2017

Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 §:n muuttamisesta(luonnos) 18.5.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta asemakaava-alueen kolmiulotteisestakiinteistönmuodostamisesta säätämiseksi 20.5.2017

Lausunto syyttömyysolettamadirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevasta arviomuistiosta (OM 4/481/2013) 13.3.2017

Lausunto Haagin kansainvälistä yksityisoikeutta koskevan konferenssin luonnoksesta maailmanlaajuisen siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettujen tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan yleissopimuksen sopimusartikloiksi (OM 1/851/2016) 1.11.2016

Lausunto työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta (OM 3/32/2016) 1.11.2016

Lausunto arviomuistiosta ”Lunastuslainsäädännön uudistamistarpeet” (Selvityksiä ja ohjeita 33/2016) 29.9.2016

Lausunto työryhmän mietinnöstä Turvapaikkavalitusten käsittely – ulkomaalaislaissa Helsingin hallinto-oikeuteen keskitettyjen valitusasioiden hajauttaminen muihin hallinto-oikeuksiin (Mietintöjä ja lausuntoja 16/2016) 14.6.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi (OM 3/61/2010) 11.5.2016

Lausunto Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille2017-2020, 25.4.2016

Lausunto arviomuistiosta tuomioiden perusteluille asetettujen vaatimusten keventämisestä yksinkertaisissa rikosasioissa (OM 3/41/2015) 8.4.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikoslain 34 a luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (OM 1/879/2015, OM023:00/2015) 8.4.2016

Tuomariliiton lehdistötiedote 6.4.2016: Eduskunnan on otettava aikalisä

Lausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä tuomioistuinlaiksi ym. (HE 7/2016 vp) 5.4.2016

Tuomariliiton viesti kansanedustajille 24.3.2016: Oikeusministeriön ajama uusi tuomarikoulu veisi tuomioistuinlaitoksen viimeisetkin rahat

Jäsentiedote Tuomariliiton vuosikokoustapahtumasta

Lausunto arvioimuistiosta Oikeusprosessien keventäminen 17.3.2016

Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä tuomioistuinlaiksi ym. (HE 7/2016 vp) 2.3.2016

Liite tuomioistuinlakia koskevaan lausuntoon: laskelma esityksen taloudellisista vaikutuksista 2.3.2016

Lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta muistiosta 1.3.2016

Lausunto liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamista koskevasta esitysluonnoksesta 1.3.2016

Tuomariliiton lehdistötiedote 11.2.2016: Käräjäoikeusverkosto ajetaan alas oikeusturvan kustannuksella

Tuomaripäivä Helsingissä 14.10.2016.

Tuomariliiton vuosikokoustapahtuma järjestetään Tampereella 20.-21.5.2016.

Kirje oikeusministeriölle Helsingin hallinto-oikeuden tilajärjestelyistä turvapaikkavalitusten käsittelyssä 26.1.2016.

Lausunto lainsäädännön arviointineuvostoa koskevasta asetusluonnoksesta ja valtioneuvoston ohjesäännön muutoksesta (VNK/1893/30/2015) 19.11.2015

Lausunto valtiovarainvaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2016 30.10.2015

Euroopan neuvoston kyselyä tuomareiden itsenäisyydestä ja puolueettomuudesta koskeva lausunto 29.10.2015

Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2016 14.10.2015

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuomioistuinlaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä mietinnöstä ”Tuomareiden koulutuksen kehittäminen” 21.9.2015

Lausunto oikeusavun kokonaissuunnitelmasta (Selvityksiä ja ohjeita 41/2015) 14.9.2015

Lausunto arviomuistiosta, joka koskee terrorismirikosten uusien kansainvälisten kriminalisointivelvoitteiden vaikutuksia rikoslainsäädäntöön (OM 1/879/2015) 31.8.2015

Lausunto ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän ensimmäisestä mietinnöstä (Julkaisu 2015:2) 24.8.2015

Kannanotto oikeusministeriölle Päijät-Hämeen käräjäoikeuden toimitilahankkeesta 17.6.2015

Lausunto lahjusrikostyöryhmän mietinnöstä "Lahjusrikoksia koskevien säännösten eräät muutostarpeet" (OM:n mietintöjä ja lausunto 9/2015) 15.6.2015

Tuomariliiton lehdistötiedote 28.5.2015: Tuomioistuinhallinto perustettava välittömästi

Lausunto käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä (OM:n mietintöjä ja lausuntoja 14/2015) 27.5.2015

Tuomariliiton lehdistötiedote 22.5.2015: Tuomioistuinlaitoksen resurssikysymystä ei ole ratkaistu

Tuomariliiton tiedote koskien tuomioistuinlaitoksen tulevaisuutta ja kansalaisten oikeusturvan toteutumista 23.4.2015

Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä (OM:n mietintöjä ja lausunto 4/2015) 2.4.2015

Lausunto tuomioistuinten keskushallinnon uudistamista koskevasta selvitysmiesten arviomuistiosta (OM 3/39/2014) 24.3.2015

Tuomariliiton tiedote 19.3.2015 koskien käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän esitystä

Lausunto oikeusministeriölle korkeimpien oikeuksien organisatorista yhdistämistä arvioineen työryhmän mietinnöstä (OM:n mietintöjä ja lausuntoja 1/2015) 11.3.2015

Lausunto oikeusministeriölle summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittämistä koskevasta selvityksestä (OM 52/2014) 13.2.2015

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle rikoslain järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevien säännösten yhtenäistämiseksi (HE 263/2014 vp.) 2.2.2015

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rikosuhrimaksusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 293/2014 vp) 20.1.2015

Lausunto eduskunnan sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssitarpeita arvioivalle parlamentaariselle työryhmälle 19.1.2015

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 25 ja 25 a luvun sekä sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta (HE 246/2014 vp) 12.1.2015