se.gif

Jäsenyhdistykset >

Tervetuloa Tuomariliiton sivustolle!

Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry toimii tuomioistuinlaitoksen kehittämiseksi sekä sen merkityksen ja tuomarin riippumattoman aseman säilyttämiseksi yhteiskunnassa. Tuomarikunnan yhteisenä järjestönä Tuomariliitto valvoo ja edistää jäsentensä ammatillisia ja muita yhteisiä pyrkimyksiä.

Ajankohtaista

Järjestyksessään 22. Tuomaripäivä järjestetään perjantaina 15.10.2021 Finlandia-talossa
Helsingissä. Tuomaripäivän teema on Tuomioistuimien riippumattomuus ja uskottavuus.


(Päivitetty 31.5.2021)

---

Tuomariliiton tiedote 23.4.2021

Tuomioistuimien riippumattomuuden laaja-alainen selvittäminen on perusteltua. Tarkasteltavaksi on otettava tuomareiden virassapysymisoikeuteen, virkaan nimittämiseen, tuomioistuimien työn järjestelyihin sekä päällikkötuomareiden asemaan liittyvät kysymykset.

Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, tulisiko tuomioistuimien riippumattomuudesta tehdä selvitys. Keskustelu on liittynyt korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Kari Kuusiniemen puheenvuoroon 6.4.2021.

Tuomariliitto kannattaa laajan selvityksen tekemistä tuomioistuimien riippumattomuudesta. Samassa yhteydessä olisi aiheellista arvioida tuomareiden virantäyttöön liittyviä menettelyitä ja niihin liittyviä riippumattomuuden takeita. Tuomarin nimittää tasavallan presidentti
tuomarinvalintalautakunnan esityksestä. Esitys kuitenkin tehdään tasavallan presidentille valtioneuvoston kautta. Selvityksessä olisi tarpeen myös arvioida tuomioistuinlaitoksen budjettiohjauksen merkitystä riippumattomuudelle.

Yksittäisen tuomari asemaa suhteessa työnantajaan tulisi arvioida. Tuomioistuinlakia säädettäessä v. 2017 päällikkötuomareille annettiin merkittävästi valtaa nimittää määräaikaisia tuomareita
tuomioistuimiin. Määräaikaisten tuomareiden valinnalla käytännössä vaikutetaan siihen, minkälaisia tuomareita tulee aikanaan vakinaisiin tuomarin virkoihin nimitetyksi. Ylipäänsä määräaikaisten tuomareiden suurella määrällä on merkitystä tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden kannalta. Tuomareiden koulutusta varten on perustettu määräaikaisia asessorien virkoja, mikä on entisestään
lisännyt määräaikaisia lainkäyttäjiä muutoksenhakutuomioistuimissa

---

---

Lausunto 8.3.2021 varajäsenen nimittämisestä tuomioistuinviraston johtokuntaan

---

Lausunto 19.2.2021 suullisen todistelun vastaanottaminen tallenteelta

Tuomariliiton oma-aloitteinen lausunto 22.12.2020 Tuomioistuinviraston kyselyyn tuomioistuimille koskien kokoonpanon etäosallistumista

Tuomariliiton lausunto 23.12.2020 luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liittyen pakottamalla solmitun avioliiton kumoamiseen 17.12.2020

---

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikoslain muuttamisesta 1.10.2020

---

Tuomaripäivä 9.10.2020 on peruutettu

Tapahtuma siirtyy vuodelle 2021. Suomen tuomariliitto tiedottaa uudesta ajankohdasta mahdollisimman pian.

Peruutusta koskeviin tiedusteluihin vastaa Laura Kirvesniemi (laura.kirvesniemi@helsinki.fi).

---

Lausunto pakkoavioliiton mitätöinti ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustaminen 2.3.2020

Lausunto elinkautisvankien vapauttamismenettelyn kehittämistä koskevasta arviomuistiosta 14.2.2020

---

Tuomariliiton tiedote 20.1.2020

Tuomariliitto jakaa Suomen Asianajajaliiton huolen oikeudenkäyntien pitkittymisestä ja oikeudenkäyntikulujen kasvamisesta viitaten Asianajajapäivässä 17.1.2020 nousseeseen keskusteluun oikeudenhoidon erinäisistä uudistamistarpeista. Tuomariliiton näkemyksen mukaan oikeudenkäynnin pitkittymisen keskeisenä syynä on rikosprosessissa mukana olevien poliisien, syyttäjien ja tuomioistuinten riittämättömät resurssit käsiteltävään juttumäärään nähden. Riita-asioiden viipymisen syynä on keskeisesti tuomioistuinten ruuhkautuminen, mikä on myös seurausta puutteellisista resursseista. Tuomariliitto korostaa, että kysymys on kaikkien toimijoiden yhteisestä ja kaikkien toimijoiden vastuulla olevasta asiasta. Tilanteen korjaaminen edellyttää riittävien henkilöresurssien lisäksi asianajajien, lupalakimiesten, poliisien, tullin, rajavartiolaitoksen, syyttäjien ja tuomareiden välistä entistä parempaa yhteistyötä ja koulutusta. Jokainen toimija voi omalta osaltaan tuoda oman entistä laadukkaamman panoksensa tähän kokonaisuuteen tilanteen parantamiseksi.

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman oikeusvaltion kehittämistä (3.3.1. Oikeusvaltion kehittäminen) koskevassa osiossa hallituksen tavoitteeksi on kirjattu ”toimivat oikeusprosessit ja oikeusturva (muun muassa oikeusturvan saatavuus taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta, oikeudenkäyntien kesto)”. Keinoina hallitusohjelmassa on muun ohella esitetty, että oikeudenhoidon riittävät resurssit turvataan ja oikeudenkäyntien kokonaiskestoa lyhennetään (hallitusohjelman sivu 87). Tuomariliitto odottaa etenkin resurssien osalta hallitukselta uusia merkittäviä toimenpiteitä, sillä nykyiset henkilöstöresurssit ja tietojärjestelmähankkeiden ja täydennyskoulutuksen määrärahat ovat täysin riittämättömät. Tuomariliiton näkemyksen mukaan riittävien resurssien avulla asioiden käsittelyajat tulisivat lyhenemään merkittävästi.

Riittävien resurssien lisäksi Tuomariliitto pitää tärkeänä nykyisen oikeudenkäymiskaaren riita-asioiden säännösten ajantasaisuuden selvittämistä, kaikkien toimijoiden koulutuksen lisäämistä ja oikeuskulttuurin kehittämistä. Tähän liittyen Suomen tulisi verrata omaa lainsäädäntöään Ruotsin vastaavaan lainsäädäntöön ja uudistaa omaa lainsäädäntöään vastaamaan paremmin oikeudenhoidon nykyisiä vaatimuksia.

Ohessa linkkejä asiaan liittyvään keskusteluun:

https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/4830929/Oikeusjarjestelman+hitaus+Suomen+hapeapilkku++Asianajajaliitto+syyttaa+kalliista+oikeusjutuista+tuomioistuinten+valmistelua

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006376502.html

https://www.lakimiesliitto.fi/blogi/suomi-parhaaksi-oikeusvaltioksi-lakimieskunnan-yhteistyolla/

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161931

Lisätiedot: Tuomariliiton puheenjohtaja Antti Tapanila, gsm 040 564 2894 ja varapuheenjohtaja Minna Hällström, gsm 040 5510 218

---

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 91-2019 vp) liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta 29.11.2019

Lausunto, YK; Lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa koskevan valinnaisen pöytäkirjan täytäntöönpano 13.11.2019

Lausunto Against Hate -hankkeesta 23.10.2019

Lausunto Hallituksen esityksestä (HE 29/2019 vp) eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 17.10.2019

Lausunto hallituksen esitys liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ym. (korjauspaketti) 15.10.2019

Lausunto ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jakoa koskevasta työryhmän mietinnöstä 16.9.2019

Lausunto rahanpesudirektiivin täytäntöönpanosta 30.8.2019

Lausunto hallituksen esitys terveydenhuoltolain muuttamisesta 19.8.2019

---

Tuomioistuimiin kohdistuvat epäasialliset vaikuttamisyritykset ja työssä jaksaminen 21.5.2019

Tuomariliitto teki alkuvuodesta kyselyn tuomari- ja esittelijäkunnalle tuomioistuimiin kohdistuvista epäasiallisista vaikuttamisyrityksistä ja työssä jaksamisesta. Työhön käytettyä aikaa selvitettiin edellisenä vuonna palkkakyselyn yhteydessä.

Tuomariliiton kyselytutkimus osoittaa, että resurssipula vaarantaa oikeusturvan ja että tuomioistuimiin kohdistuva epäasiallinen viestintä on lisääntynyt ja muuttanut muotoaan.

Esimerkiksi kyselyyn vastanneista 38,1 % tekee töitä viikossa enemmän kuin 36 tuntia 45 minuuttia ja 33,9 % selvästi enemmän. Toisin sanoen 72 % vastanneista tekee niin sanottua harmaata ylityötä. Vastanneista 61,80 % kokee stressioireita tai työuupumusta.

Tulokset on toimitettu hallitusneuvottelijoille ja medialle.

Ohessa linkkejä julkaistuihin juttuihin:

https://www.lakimiesliitto.fi/uutiset/lakimiesliit...

https://yle.fi/uutiset/3-10786392

https://www.edilex.fi/uutiset/60092

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006112680.html

---


Lisäesitys lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen saamiseksi tuomioistuimille 20.5.2019

Lausunto henkilötodistelun vastaanottamisesta videotallenteelta hovioikeudessa 17.5.2019

Lausunto lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen - lunastuslakityöryhmän mietintö 15.5.2019

Lausunto oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta 15.2.2019

Täydennys koskien tuomioistuinvirastosta annettua lausuntoa 14.1.2019

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 29-2018 vp) laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 9.1.2019

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 158-2018 vp) eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 12.12.2018

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 230-1998 vp) eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta 3.12.2018

Lausunto kunta- ja terveysjaostolle hallituksen esityksestä (HE 123-2018 vp) eduskunnalle valtio talousarvioksi vuodelle 2019 12.11.2018

Lausunto lisäselvityspyynnön johdosta koskien Tuomioistuinviraston johtokunnan jäsenten ja ylijohtajan virkavastuuta 30.10.2018

Lausunto maaoikeusasioiden käsittelyn järjestämisestä käräjäoikeuksissa 26.10.2018

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 136-2018 vp) eduskunnalle tuomioistuinviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 26.10.2018

Lausunto rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevaa yleistä lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän mietintöluonnoksesta 5.10.2018

Lausunto lakivaliokunnalle valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2019 4.10.2018