se.gif

Jäsenyhdistykset >

Tervetuloa Tuomariliiton sivustolle!

Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry toimii tuomioistuinlaitoksen kehittämiseksi sekä sen merkityksen ja tuomarin riippumattoman aseman säilyttämiseksi yhteiskunnassa. Tuomarikunnan yhteisenä järjestönä Tuomariliitto valvoo ja edistää jäsentensä ammatillisia ja muita yhteisiä pyrkimyksiä.

Ajankohtaista

(Päivitetty 27.9.2018)

Käytännön asioita Tuomaripäivään 12.10.2018 osallistuville

Tuomariliiton hallituksen sihteeri vaihtunut: uusi sihteeri Harri Niemelä

Tuomariliiton lausunto määräaikaisraportiksi CEDAW-sopimuksen täytäntöönpanosta 30.8.2018

Tuomariliiton lausunto arviomuistiosta alaikäisavioliittojen sääntelytarpeesta 28.8.2018

Lausunto HE-luonnoksesta kuluttajaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistamisesta 22.8.2018


Lausunto lapsidirektiivin täytäntöönpanoa koskevastatyöryhmän mietinnöstä 22.8.2018

Lausunto oikeusapudirektiivin kansallista täytäntöönpanoakoskevasta arviomuistiosta 22.8.2018

Lausunto selvityksestä "Yrittäjän uusi mahdollisuus -kansainvälinen vertailu" 22.8.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnallelaeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n,rikoslain 2 a luvunja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 28 §:nmuuttamisesta 22.8.2018

Ilmoittautuminen Tuomaripäivään on avattu ja ohjelma julkaistu!

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta 13.8.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain muuttamisesta 13.8.2018

Lausunto selvityksestä arvonleikkaussäännösten poistamisen vaikutuksista 1.8.2018

Lausunto unionipetosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä 18.6.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuomioistuinviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 15.6.2018

Lausunto työryhmän mietinnöstä "Konkurssilain tarkistaminen" 28.5.2018

Lausunto arviomuistiosta luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain muutostarpeista 17.5.2018

Lakivaliokunnan lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019-2022 LaVL 4/2018 vp

Lausunto arviomuistiostarangaistusten oikeasuhtaisuudesta 17.5.2018

Lausunto VNS 1_2018 vp Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019 – 2022 3.5.2018

Lausunto arviomuistiosta Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevat neuvoston asetukset 17.4.2018

Lausunto mietinnöstä "Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset" 17.4.2018

Lausunto turvallisuusselvitysten laatimisesta tuomioistuimissa 6.4.2018

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 15.3.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 14.3.2019

Lausunto Hallituksen esityksestä HE 190_2017 vp laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 9.3.2018

Lausunto lakivaliokunnalle tiedustelulainsäädäntöön liittyvistä hallituksen esityksistä 199, 202 ja 203 /2017 vp 11.3.2018

Lausunto puolustusvaliokunnalle tiedustelulainsäädäntöön liittyvistä hallituksen esityksistä 198, 199, 202 ja 203 /2017 vp 11.3.2018

Lausunto hallituksen esityksestä tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 180_2017 vp 8.3.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen HE 147/2017 vp täydentämiseksi 22.2.2018


Lausunto lapsenhuoltolain uudistamista koskevan työryhmän mietinnöstä (mietintöjä jalausuntoja 47/2017) 4.12.2017

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 7.11.2017

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 7.11.2017

Tuomariliiton lausunto kunta- ja terveysjaostolle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 18.10.2017

Oikeusministeri Häkkänen esittää tuomioistuinviraston perustamista

Tuomariliiton lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 28.9.2017

Tuomariliiton lausunto oikeusprosessien keventämistä koskevasta mietinnöstä 11.9.2017

Tuomariliiton lausunto arviomuistiosta laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista 28.8.2017

Tuomariliiton ehdotus työryhmän perustamista oikeudenkäyntikulujen alentamiseksi ja niiden oikeudenmukaisen jakautumisen parantamiseksi 9.8.2017

Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 §:n muuttamisesta(luonnos) 18.5.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta asemakaava-alueen kolmiulotteisestakiinteistönmuodostamisesta säätämiseksi 20.5.2017

Lausunto syyttömyysolettamadirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevasta arviomuistiosta (OM 4/481/2013) 13.3.2017