se.gif

Jäsenyhdistykset >

Tervetuloa Tuomariliiton sivustolle!

Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry toimii tuomioistuinlaitoksen kehittämiseksi sekä sen merkityksen ja tuomarin riippumattoman aseman säilyttämiseksi yhteiskunnassa. Tuomarikunnan yhteisenä järjestönä Tuomariliitto valvoo ja edistää jäsentensä ammatillisia ja muita yhteisiä pyrkimyksiä.


Ajankohtaista

Lausunto 14.1.2022 luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mediatiedote 20.10.2021

Selonteon lisäksi tarvitaan välittömiä toimenpiteitä tuomioistuinlaitoksen rahoituksen
korjaamiseksi.

Hallitus on päättänyt käynnistää oikeudenhoidon selonteon valmistelun. Tavoitteena on
tuottaa päätöksentekijöille kokonaisvaltainen ja ajantasainen tieto suomalaisen oikeudenhoidon tilasta. Selonteossa tullaan myös ehdottamaan tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Selonteon kohteena ovat tuomioistuinlaitos, Syyttäjälaitos, Ulosottolaitos, Rikosseuraamuslaitos ja Oikeusrekisterikeskus
sekä oikeusapu- ja edunvalvonta.

Tuomariliitto pitää tärkeänä selonteon laatimista. Tuomariliitto on pitkään peräänkuuluttanut
avointa yhteiskunnallista arvokeskustelua oikeusvaltion vahvistamisesta, oikeusturvan tasosta ja oikeudenhoidon toimintaedellytyksistä. Suomessa vallitsee ilmeinen epäsuhta lain ja kansainvälisten sopimusten asettamien velvoitteiden ja tuomioistuinlaitoksen resurssien välillä.

Tuomioistuinlaitoksen perusrahoituksessa on merkittäviä välitöntä korjaamista edellyttäviä puutteita. Lakivaliokunta on edellyttänyt keväällä (LaVL 11/2021 vp, ks. myös LaVL 16/2021
vp ja LaVL 18/2021), että perusrahoitusta korotetaan viipymättä. Nyt vaarana on, että perusrahoituksen korottaminen jää kokonaan seuraavalle hallitukselle, koska selonteko annetaan eduskunnalle vasta syksyllä 2022.

Tuomioistuinten riippumattomuuden ja toimintaedellytysten kannalta on kestämätön, että
tuomioistuinlaitos joutuu toistuvasti turvautumaan tilapäisiin määrärahoihin perusrahoituksen alimitoituksen vuoksi. Tämä merkitsee sitä, että hallitus viime kädessä vaikuttaa siihen, turvataanko yksittäiselle isolle jutulle, juttukokonaisuudelle tai asiaryhmälle asianmukainen ja oikea-aikainen käsittely resurssien puitteissa vai ei.

Tuomariliitto on huolissaan tuomioistuinten toimintaedellytyksistä tällä hetkellä. Selonteon
tuottaman tiedon lisäksi tarvitaan välittömiä toimenpiteitä lisärahoituksen saamiseksi. Jos koronan aiheuttaman ruuhkan lisärahoitusta ei jatketa, henkilökuntaa joudutaan vähentämään merkittävästi vuoden vaihteessa ja käsittelyajat pitenevät entisestään. Uudet syyteharkinnassa olevat rikosepäilyt
(esim. viimeaikaiset mielenosoitukset) ovat ajamassa entuudestaan ruuhkautuneet tuomioistuimet kriisiin.

Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry

Puheenjohtaja
Sanna Mantila

Varapuheenjohtaja
Minna Hällström

--

Tiedote 24.8.2021

Tuomaripäivä 15.10.2021 on valitettavasti peruttu koronapandemian vuoksi. Tapahtuma siirtyy
vuodelle 2022 ja järjestetään 14.10.2022 Helsingissä.

Mahdollisiin lisätiedusteluihin vastaavat Monika Ekström (puhelin 029 56 40501, sähköposti
monika.ekstrom(at)oikeus.fi) ja Laura Kirvesniemi (puhelin 029 56 40033, sähköposti laura.kirvesniemi(at)oikeus.fi).

Suomen tuomariliitto ry:n puolesta,

Monika Ekström
hovioikeuden esittelijä
Helsingin hovioikeus

---

Lausunto 2.7.2021 työryhmän välimietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamiseksi

Lausunto 2.7.2021 työryhmän mietinnöstä velkajärjestelylain muuttamiseksi

Lausunto 30.6.2021 Arviomuistio oikeudenkäyntikuluista riita-asioissa

Lausunto 28.6.2021 koulutusuudistuksen vaikutuksista laadituista selvityksistä

---

Tuomariliiton tiedote 23.4.2021

Tuomioistuimien riippumattomuuden laaja-alainen selvittäminen on perusteltua. Tarkasteltavaksi on otettava tuomareiden virassapysymisoikeuteen, virkaan nimittämiseen, tuomioistuimien työn järjestelyihin sekä päällikkötuomareiden asemaan liittyvät kysymykset.

Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, tulisiko tuomioistuimien riippumattomuudesta tehdä selvitys. Keskustelu on liittynyt korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Kari Kuusiniemen puheenvuoroon 6.4.2021.

Tuomariliitto kannattaa laajan selvityksen tekemistä tuomioistuimien riippumattomuudesta. Samassa yhteydessä olisi aiheellista arvioida tuomareiden virantäyttöön liittyviä menettelyitä ja niihin liittyviä riippumattomuuden takeita. Tuomarin nimittää tasavallan presidentti
tuomarinvalintalautakunnan esityksestä. Esitys kuitenkin tehdään tasavallan presidentille valtioneuvoston kautta. Selvityksessä olisi tarpeen myös arvioida tuomioistuinlaitoksen budjettiohjauksen merkitystä riippumattomuudelle.

Yksittäisen tuomari asemaa suhteessa työnantajaan tulisi arvioida. Tuomioistuinlakia säädettäessä v. 2017 päällikkötuomareille annettiin merkittävästi valtaa nimittää määräaikaisia tuomareita
tuomioistuimiin. Määräaikaisten tuomareiden valinnalla käytännössä vaikutetaan siihen, minkälaisia tuomareita tulee aikanaan vakinaisiin tuomarin virkoihin nimitetyksi. Ylipäänsä määräaikaisten tuomareiden suurella määrällä on merkitystä tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden kannalta. Tuomareiden koulutusta varten on perustettu määräaikaisia asessorien virkoja, mikä on entisestään
lisännyt määräaikaisia lainkäyttäjiä muutoksenhakutuomioistuimissa

---

Lausunto 8.3.2021 varajäsenen nimittämisestä tuomioistuinviraston johtokuntaan

Lausunto 19.2.2021 suullisen todistelun vastaanottaminen tallenteelta

Lausunto 17.2.2021 tuomareiden koulutuksen kehittämisestä

Lausunto 29.1.2021 hallituksen esityksestä rikoslain muuttamisesta

Lausunto 29.1.2021 Oikeusapu- ja edunvalvontavirasto - selvitys perustamisesta


Tiedotteet

Tuomariliiton tiedote 20.1.2020

Tuomariliitto jakaa Suomen Asianajajaliiton huolen oikeudenkäyntien pitkittymisestä ja oikeudenkäyntikulujen kasvamisesta viitaten Asianajajapäivässä 17.1.2020 nousseeseen keskusteluun oikeudenhoidon erinäisistä uudistamistarpeista. Tuomariliiton näkemyksen mukaan oikeudenkäynnin pitkittymisen keskeisenä syynä on rikosprosessissa mukana olevien poliisien, syyttäjien ja tuomioistuinten riittämättömät resurssit käsiteltävään juttumäärään nähden. Riita-asioiden viipymisen syynä on keskeisesti tuomioistuinten ruuhkautuminen, mikä on myös seurausta puutteellisista resursseista. Tuomariliitto korostaa, että kysymys on kaikkien toimijoiden yhteisestä ja kaikkien toimijoiden vastuulla olevasta asiasta. Tilanteen korjaaminen edellyttää riittävien henkilöresurssien lisäksi asianajajien, lupalakimiesten, poliisien, tullin, rajavartiolaitoksen, syyttäjien ja tuomareiden välistä entistä parempaa yhteistyötä ja koulutusta. Jokainen toimija voi omalta osaltaan tuoda oman entistä laadukkaamman panoksensa tähän kokonaisuuteen tilanteen parantamiseksi.

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman oikeusvaltion kehittämistä (3.3.1. Oikeusvaltion kehittäminen) koskevassa osiossa hallituksen tavoitteeksi on kirjattu ”toimivat oikeusprosessit ja oikeusturva (muun muassa oikeusturvan saatavuus taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta, oikeudenkäyntien kesto)”. Keinoina hallitusohjelmassa on muun ohella esitetty, että oikeudenhoidon riittävät resurssit turvataan ja oikeudenkäyntien kokonaiskestoa lyhennetään (hallitusohjelman sivu 87). Tuomariliitto odottaa etenkin resurssien osalta hallitukselta uusia merkittäviä toimenpiteitä, sillä nykyiset henkilöstöresurssit ja tietojärjestelmähankkeiden ja täydennyskoulutuksen määrärahat ovat täysin riittämättömät. Tuomariliiton näkemyksen mukaan riittävien resurssien avulla asioiden käsittelyajat tulisivat lyhenemään merkittävästi.

Riittävien resurssien lisäksi Tuomariliitto pitää tärkeänä nykyisen oikeudenkäymiskaaren riita-asioiden säännösten ajantasaisuuden selvittämistä, kaikkien toimijoiden koulutuksen lisäämistä ja oikeuskulttuurin kehittämistä. Tähän liittyen Suomen tulisi verrata omaa lainsäädäntöään Ruotsin vastaavaan lainsäädäntöön ja uudistaa omaa lainsäädäntöään vastaamaan paremmin oikeudenhoidon nykyisiä vaatimuksia.

Ohessa linkkejä asiaan liittyvään keskusteluun:

https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/4830929/Oikeusjarjestelman+hitaus+Suomen+hapeapilkku++Asianajajaliitto+syyttaa+kalliista+oikeusjutuista+tuomioistuinten+valmistelua

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006376502.html

https://www.lakimiesliitto.fi/blogi/suomi-parhaaksi-oikeusvaltioksi-lakimieskunnan-yhteistyolla/

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161931

---

Tuomioistuimiin kohdistuvat epäasialliset vaikuttamisyritykset ja työssä jaksaminen 21.5.2019

Tuomariliitto teki alkuvuodesta kyselyn tuomari- ja esittelijäkunnalle tuomioistuimiin kohdistuvista epäasiallisista vaikuttamisyrityksistä ja työssä jaksamisesta. Työhön käytettyä aikaa selvitettiin edellisenä vuonna palkkakyselyn yhteydessä.

Tuomariliiton kyselytutkimus osoittaa, että resurssipula vaarantaa oikeusturvan ja että tuomioistuimiin kohdistuva epäasiallinen viestintä on lisääntynyt ja muuttanut muotoaan.

Esimerkiksi kyselyyn vastanneista 38,1 % tekee töitä viikossa enemmän kuin 36 tuntia 45 minuuttia ja 33,9 % selvästi enemmän. Toisin sanoen 72 % vastanneista tekee niin sanottua harmaata ylityötä. Vastanneista 61,80 % kokee stressioireita tai työuupumusta.

Tulokset on toimitettu hallitusneuvottelijoille ja medialle.

Ohessa linkkejä julkaistuihin juttuihin:

https://www.lakimiesliitto.fi/uutiset/lakimiesliit...

https://yle.fi/uutiset/3-10786392

https://www.edilex.fi/uutiset/60092

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006112680.html