Annetut lausunnot 2009

Käsittelyn joutuisuus hallinnossa ja oikeussuojakeinot käsittelyn viivästyessä

Lausunto hallituksen esityksestä HE 33-2008 vp eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 luvun 7 §n ja 10 §n sekä valtion virkamieslain muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä HE 132-2009 korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §n muuttaminen

Lausunto hallituksen esityksestä HE 123-2009 vp Eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Lausunto perustuslakivaliokunnan lausunnosta lakivaliokunnalle (PeVL 26-2009 vp) hallituksen esityksestä HE 132-2009

Lausunto oikaisuvaatimusjärjestelmästä

Lausunto Valtakunnanvoudinvirastosta

Lausunto käräjäoikeuslain ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta (OM7/31/2008)

Lausunto luottotietolain tarkistamistyöryhmän mietinnöstä

Lausunto tiedoksiannosta oikeudenkäynnissä, työryhmämietintö 2009:3

Lausunto julkisten hankintojen oikeussuojakeinojen muuttamista koskeva välimietinnöstä 2009:9

Lausunto todisteiden luovuttamisesta rikosasioissa EU:n jäsenvaltioiden välillä (työryhmämietintö 2009:4)

Lausunto KKO:n esityksestä KKO:n esittelijöiden virkarakenteen kehittämiseksi

Eräiden käräjäoikeuksien asiallinen toimivalta, työryhmämietintö 2009:13

Työryhmämietintö 2009:2, Eurojust

HE EU-jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa

Lausunto tuomioistuinharjoittelua koskevasta työryhmän mietinnöstä 2009:5

Lausunto esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain kokonaisuudistusta koskevasta toimikuntamietinnöstä 2009:2

Lausunto lainsäädännöstä koskien muutoksenhakua käräjäoikeuden ratkaisuista (HE 105/2009 ja lakialoite 63/2009)

Lausunto suojaamattoman langattoman internet-lähiverkon (WLAN) käytön rikosoikeudellisista kysymyksistä

Lausunto julkisen oikeusavun laadun arvioinnista (2009:14)

Lausunto näyttelyesineiden takavarikointikiellosta (2009:29)

Lausunto hallituksen esityksestä rikoslain 2 c luvun muuttamisesta

Lausunto vakuutusoikeuden toiminnan kehittämistä koskevasta työryhmämietinnöstä 2009:10

Lausunto mietinnöstä 2009:20 Maksuohjelman kesto. Velkajärjestelytyöryhmä.