Annetut lausunnot 2022

Lausunto 13.12.2022 Valtioneuvoston selonteosta VNS 13/2022 vp

Lausunto 22.11.2022 hallituksen esityksestä (HE 201/2022 vp) eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 ja 8 b §:n muuttamisesta

Lausunto 17.11.2022 todistelutallennetyöryhmän muistioluonnoksesta

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle 17.11.2022 hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Lausunto 14.11.2022 henkilötietojen käsittelyä Syyttäjälaitoksessa koskevasta arviomuistiosta

Lausunto 14.11.2022 hallituksen esityksestä lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta

Lausunto 9.11.2022 maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta

Lausunto 30.8.2022 hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle poliisilain muuttamiseksi

Lausunto 29.8.2022 maaoikeusjärjestelmän kehittämistä koskevasta muistioluonnoksesta

Lausunto 16.8.2022 hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi nimikirjalain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto 29.6.2022 oikeudenkäyntikulutyöryhmän mietinnöstä

Lausunto 16.6.2022 yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta koskevasta mietinnöstä

Lausunto 16.6.2022 yrityssaneerauslain kehittämistä käsitelleen työryhmän loppumietinnöstä

Lausunto 13.5.2022 oikeusministeriölle rikosprosessin tehostamista koskevasta mietinnöstä

Lausunto 9.5.2022 oikeusministeriölle oikeudenhoidon kehityssuuntien arviointia koskevassa kuulemisessa

Lausunto 29.4.2022 lakivaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023 – 2026

Lausunto 20.4.2022 pakkokeinolain muutostarpeita koskevasta työryhmän mietinnöstä

Lausunto 13.4.2022 Tuomioistuinvirastolle vuoden 2023 talousarvioehdotukseksi

Lausunto 21.3.2022 Tuomioistuinvirastolle kehittämisselvityshanketta koskevasta muistioluonnoksesta

Asiantuntijalausunto 17.3.2022 lakivaliokunnalle seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Lausunto 14.3.2022 luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta

Lausunto 4.2.2022 maakaaren muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Questionnaire: Rule of Law Report regarding the Stakeholder-Consultation of the EU Commission 17.1.2022

Lausunto 14.1.2022 luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto 14.1.2022 avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta koskevasta arviomuistiosta