Annetut lausunnot 2015

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle (HE 230/2014 vp) eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 25 ja 25 a luvun sekä sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta (HE 246/2014 vp) 12.1.2015

Lausunto eduskunnan sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssitarpeita arvioivalle parlamentaariselle työryhmälle 19.1.2015

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rikosuhrimaksusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 293/2014) 20.1.2015

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle rikoslain järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevien säännösten yhtenäistämiseksi (HE 263/2014 vp.) 2.2.2015

Lausunto oikeusministeriölle summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittämistä koskevasta selvityksestä (OM 52/2014) 13.2.2015

Lausunto oikeusministeriölle korkeimpien oikeuksien organisatorista yhdistämistä arvioineen työryhmän mietinnöstä (OM:n mietintöjä ja lausuntoja 1/2015) 11.3.2015

Lausunto tuomioistuinten keskushallinnon uudistamista koskevasta selvitysmiesten arviomuistiosta (OM 3/39/2014) 24.3.2015

Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä (OM:n mietintöjä ja lausunto 4/2015) 2.4.2015

Lausunto käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä (OM:n mietintöjä ja lausuntoja 14/2015) 27.5.2015

Lausunto lahjusrikostyöryhmän mietinnöstä ”Lahjusrikoksia koskevien säännösten eräät muutostarpeet” (OM:n mietintöjä ja lausuntoja 9/2015) 15.6.2015

Lausunto ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän ensimmäisestä mietinnöstä (Julkaisu 2015:2) 24.8.2015

Lausunto arviomuistiosta, joka koskee terrorismirikosten uusien kansainvälisten kriminalisointivelvoitteiden vaikutuksia rikoslainsäädäntöön (OM 1/879/2015) 31.8.2015

Lausunto oikeusavun kokonaissuunnitelmasta (Selvityksiä ja ohjeita 41/2015) 14.9.2015

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuomioistuinlaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä mietinnöstä ”Tuomareiden koulutuksen kehittäminen” 21.9.2015

Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2016 14.10.2015

Euroopan neuvoston kyselyä tuomareiden itsenäisyydestä ja puolueettomuudesta koskeva lausunto 29.10.2015

Lausunto valtiovarainvaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2016 30.10.2015

Lausunto lainsäädännön arviointineuvostoa koskevasta asetusluonnoksesta ja valtioneuvoston ohjesäännön muutoksesta (VNK/1893/30/2015) 19.11.2015