Annetut lausunnot 2014

Oikeuslaitoksen toimijoiden yhteinen kannanotto eduskunnalle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp) 17.11.2014

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp.) 31.10.2014

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikosuhrimaksusta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 30.10.2014

Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle oikeus- ja syyttäjälaitoksen määrärahojen riittävyydestä 8.10.2014

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp) 24.9.2014

Lausunto valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistusta koskevasta työryhmän mietinnöstä (25/2014) 12.9.2014

Lausunto tuomioistuinlakia koskevaan työryhmän mietintöön (26/2014) 19.6.2014 Liite: Prof. Ojasen lausunto 10.6.2012

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle hallintolainkäyttölain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (6/41/2014) 5.6.2014

Lausunto järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan käsitteistön yhtenäistämistä pohtineen työryhmän mietinnöstä (10/41/2013) 15.5.2014

Lausunto hovioikeuden jatkokäsittelyluvan laajentamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (7/41/2013) 24.4.2014

Lausunto tuomioiden suullisen perustelemisen rajoitetusta käyttöönotosta (7/41/2013) 24.4.2014

Lausunto vakuutusoikeuslain muuttamisesta (4/32/2006) 14.4.2014

Lausunto käsittely- ja oikeusastejärjestyksen muuttamista rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevissa asioissa (5/41/2013) 14.3.2014

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta (12/41/2007) 13.2.2014

Lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä ”Velkajärjestelylain tarkistaminen” (59/2013) 31.1.2014

Lausunto mietinnöstä käräjäoikeuden lautamieskokoonpanoa koskevien säännösten uudistamiseksi (5/31/2013) 8.1.2014