Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry:n säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistys toimii tuomioistuinlaitoksen kehittämiseksi sekä sen merkityksen ja tuomarin riippumattoman aseman säilyttämiseksi yhteiskunnassa. Tuomarikunnan yhteisenä järjestönä se valvoo ja edistää jäsentensä ammatillisia ja muita yhteisiä pyrkimyksiä.

Yhdistys seuraa oikeuspolitiikkaa, erityisesti lainvalmistelutoimintaa, sekä esittää niistä kannanottoja ja tekee aloitteita. Yhdistys voi harjoittaa myös koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää tuomarikunnalle yhteisiä tuomaripäiviä.

Yhdistys harjoittaa yhteistoimintaa muiden maiden tuomarijärjestöjen ja kansainvälisten tuomarijärjestöjen kanssa.

Yhdistys harjoittaa edunvalvontatoimintaa niiden jäsenyhdistystensä ammatillisena etujärjestönä, joiden tarkoituksiin kuuluu edunvalvontatoiminta.

Jäsenet

3 §

Yhdistyksen jäseninä voivat olla yleisten ja erityistuomioistuinten sekä hallintotuomioistuinten jäsenten ja niiden esittelijöiden muodostamat rekisteröidyt yhdistykset.

Yhdistys voi kutsua toimialallaan ansioituneita henkilöitä kunniajäsenikseen. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta eikä heiltä peritä jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen kokoukset

4 §

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen ennen toukokuun loppua sekä ylimääräiseen kokoukseen, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka joku jäsenyhdistys erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta. Kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus.

Kutsu vuosikokoukseen on lähetettävä vähintään kahta viikkoa ennen kokousta postitse erikseen jokaiselle jäsenyhdistykselle ja jäsenille. Samalla on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä samalla tavalla vähintään viikkoa ennen kokousta.

5 §

Yhdistyksen kokouksessa johtaa puhetta yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka tilaisuutta varten valittu puheenjohtaja. Pöytäkirjaa pitää kokouksessa yhdistyksen sihteeri tai kokouksen valitsema muu sihteeri.

6 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta,
2) tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus,
3) tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille,
4) päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä,
5) yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen muiden varsinaisten ja varajäsenten vaali,
6) valitaan jäsenet edunvalvontavaliokuntaan,
7) valitaan jäsenet oikeuspoliittiseen valiokuntaan,
8) kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali,
9) talous- ja toimintasuunnitelma,
10) päätetään jäsenmaksujen suuruudesta,
11) hallituksen ja yhdistyksen jäsenten käsiteltäväksi ilmoittamat asiat.

7 §

Jäsenyhdistyksen, joka haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on ilmoitettava asia kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolmea viikkoa ennen kokousta.

8 §

Jäsenyhdistyksellä, jolla on vähintään 200 jäsentä, on yhdistyksen kokouksessa kaksi ääntä ja jäsenyhdistyksellä, jolla on alle 200 jäsentä, yksi ääni.

Jäsenmaksu

9 §

Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun. Yhdistyksen vuosikokous määrää jäsenmaksun suuruuden käyttäen perusteena kunkin jäsenyhdistyksen vuosikokousta edeltäneen vuoden lopun jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrää. Jäsenmaksu määrätään erikseen perusjäsenmaksuna ja edunvalvontajäsenmaksuna. Perusjäsenmaksu ja edunvalvontajäsenmaksu tulee määrätä yhtä suureksi kutakin jäsenyhdistyksen jäsentä kohden, ellei jäljempänä määrätystä muuta johdu. Edunvalvontajäsenmaksun suorittavat vain ne jäsenyhdistykset, jotka ovat hallitukselle ilmoittaneet harjoittavansa eduvalvontatoimintaa ja osallistuvansa edunvalvontavaliokunnan toimintaan.

Jäsenmaksua ei peritä jäsenyhdistysten sellaisten jäsenten osalta, jotka eivät ole ansiotyössä.

Jäsenyhdistysten on ilmoitettava edellä kerrottu jäsenmääränsä hallitukselle kunkin kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samalla jäsenyhdistyksen on ilmoitettava, harjoittaako se edunvalvontatoimintaa ja osallistuuko se edunvalvontavaliokunnan toimintaan.

Jäsenmaksu suoritetaan vuosittain syyskuun loppuun mennessä.

Toimielimet

10 §

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus sekä hallituksen alaisina toimivat oikeuspoliittinen valiokunta ja edunvalvontavaliokunta. Edunvalvontavaliokunnasta voidaan käyttää nimeä Tuomariunioni.

11 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuudesta kymmeneen muuta varsinaista jäsentä ja vastaava määrä varajäseniä.

Kustakin jäsenyhdistyksestä valitaan hallitukseen vähintään yksi varsinainen jäsen ja tälle varajäsen. Jäsenyhdistyksestä, jolla on vähintään 200 jäsentä, valitaan hallitukseen vähintään kaksi jäsentä ja näille varajäsenet.

Yhdistyksen puheenjohtajan ollessa estynyt hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja.

Hallituksen toimikausi on yhdistyksen vuosikokousten välinen aika.

12 §

Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

13 §

Hallituksen tehtävänä on
1) suunnitella yhdistyksen toimintamuotoja ja toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi,
2) panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
3) hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet,
4) huolehtia yhdistyksen taloudesta ja kirjanpidosta,
5) laatia ja viimeistään maaliskuun loppuun mennessä jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,
6) käsitellä ja päättää yhdistyksen muut asiat,
7) nimetä yhdistykselle sihteeri.

Hallitus voi asettaa määräämäänsä valmistelu- tai seurantatehtävää varten erityisen työryhmän.

Hallitus voi paikallistoimintaa varten asettaa avukseen toimikuntia.

14 §

Oikeuspoliittiseen ja edunvalvontavaliokuntaan valitaan vuosittain yksi jäsen kustakin jäsenyhdistyksestä ja näille varajäsenet. Jäsenyhdistyksestä, jolla on vähintään 200 jäsentä, valitaan valiokuntaan kuitenkin kaksi jäsentä ja näille varajäsenet.

Edunvalvontavaliokuntaan valitaan jäseniä vain niistä jäsenyhdistyksistä, jotka ovat hallitukselle ilmoittaneet harjoittavansa edunvalvontatoimintaa. Edunvalvontavaliokuntaan voidaan valita vain jäsenyhdistyksen hallituksen jäsen tai varajäsen.

Valiokunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valiokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

15 §

Edunvalvontavaliokunta käsittelee tuomareiden, tuomioistuinten esittelijöiden, käräjäviskaalien ja notaarien virkaehtosopimuksia ja palkkausta koskevat asiat sekä virkaehtosopimusten ja palkkauksen parantamiseksi tehtävät toimet.

Virkaehtosopimusta ja palkkausta koskevissa asioissa hallitus voi poiketa valiokunnan kannasta vain hallituksen yksimielisellä päätöksellä.

16 §

Oikeuspoliittinen valiokunta käsittelee sääntöjen 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja asioita.

Tilikausi

17 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Nimenkirjoitusoikeus

18 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen varsinaisen jäsenen tai sihteerin kanssa sekä taloudenhoitaja yksin juoksevissa raha- ja talousasioissa.

Yhdistyksen purkautuminen

19 §

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Ehdotus raukeaa, jollei sitä kannata kummassakin kokouksessa kolme neljättä osaa annetuista äänistä.

Toiminnan lakatessa on yhdistyksen varat luovutettava ykdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.