Annetut lausunnot 2017

Lausunto lapsenhuoltolain uudistamista koskevan työryhmän mietinnöstä (mietintöjä jalausuntoja 47/2017) 4.12.2017

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 7.11.2017

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 7.11.2017

Tuomariliiton lausunto kunta- ja terveysjaostolle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 18.10.2017

Tuomariliiton lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 28.9.2017

Tuomariliiton lausunto oikeusprosessien keventämistä koskevasta mietinnöstä 11.9.2017

Tuomariliiton lausunto arviomuistiosta laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista 28.8.2017

Tuomariliiton lausunto syyttäjälaitoksen organisaatiouudistusta koskevasta työryhmän mietinnöstä 18.8.2017

Lausunto tuomioistuinvirastotoimikunnan mietinnön johdosta 3.7.2017

Lausunto siviilitiedustelulainsäädäntöä koskevasta työryhmän mietinnöstä (8/2017) 30.6.2017

Lausunto työryhmän mietinnöstä ehdotuksesta sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi (19.4.2017) 30.6.2017

Lausunto tiedustelutoiminnan valvontaa koskevasta työryhmän mietinnöstä (18/2017) 30.6.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 30.6.2017

Lausunto ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän toisesta mietinnöstä 20.6.2017

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta 19.6.2017

Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 §:n muuttamisesta(luonnos) 18.5.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta asemakaava-alueen kolmiulotteisestakiinteistönmuodostamisesta säätämiseksi 20.5.2017

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 16.5.2017

Lausunto arviomuistiosta tuomioistuinten hallintohenkilöstön toimenkuvien kehittämistarpeista 30.3.2017

Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 270/2016 vp) 29.3.2017

Lausunto työryhmän mietinnöstä ”Summaaristen riita-asioiden keskittäminen” (Mietintöjä ja lausuntoja 12/2017) 24.3.2017

Lausunto yksityistielain kokonaisuudistusta koskevasta luonnoksesta 25.1.2017 hallituksenesitykseksi (LVM/2302/3/2015) 21.3.2017

Lausunto syyttömyysolettamadirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevasta arviomuistiosta (OM 4/481/2013) 13.3.2017

Lausunto työryhmän mietinnöstä ”Sakkomenettelyn soveltamisalan laajentaminen” (Mietintöjä ja lausuntoja 54/2016) 5.2.2017

Lausunto mietinnöstä "Luottamuksellisen viestin salaisuus" (OM 27/41/2015) 12.1.2017