Oikeuspolitiikka

Tuomariliiton viesti kansanedustajille 24.3.2016: Oikeusministeriön ajama uusi tuomarikoulu veisi tuomioistuinlaitoksen viimeisetkin rahat

Auttakaa tuomareita saamaan aikalisä!

Tuomariliitto on ollut pitkään huolissaan tuomioistuinten voimavarojen riittävyydestä ja kansalaisten oikeusturvasta, mutta nyt on tullut uusi murhe tuomioistuinlain valmistelun yhteydessä. Valmistelun aikana esitetystä tuomarikunnan ja keskeisten toimijoiden kritiikistä / vastustuksesta huolimatta uuden koulutusjärjestelmän valmistelua on jatkettu kiireellä pohtimatta muita vaihtoehtoja ja selvittämättä kunnolla seurauksia.

Tuomariliitto kannattaa koulutuksen kehittämistä ja uudistamista, mutta ei ehdotetulla tavalla. Tarvitsemme aikalisän.

Tuomareiden koulutuksen uudistamista koskeva hanke pitäisi jättää pöydälle odottamaan tuomioistuinhallinnon perustamista. Lakiuudistuksessa ei ole mitään sellaista, joka olisi saatettava voimaan heti. Tuomareiden koulutusjärjestelmän kehittäminen on se osa-alue, joka kuuluu keskeisesti tuomioistuinhallinnolle.

Sen lisäksi, että ehdotuksessa taloudelliset vaikutukset on arvioitu puutteellisesti, koulutusjärjestelmän vaikutuksia tuomareiden nimitysjärjestelmään ja tuomarinuraan ei ole arvioitu laaja-alaisesti. Ehdotus käytännössä muuttaisi nimitysjärjestelmää ja sulkisi tuomarinuran, vaikka tuomarinuran avaaminen muille lakimiehille on ollut tavoitteena jo pitkään.

Ehdotus valmisteltiin kiireessä, ja ehdotuksen taloudelliset vaikutukset eivät perustu huolellisiin laskelmiin vaan yleisiin täysin epärealistisiin arvioihin. Tuomariliiton yksityiskohtaisten laskelmien mukaan järjestelmä maksaisi varovaisesti arvioidenkin vähintään yli 6 miljoonaa euroa, vaikka ehdotuksessa on väitetty, että järjestelmä edellyttäisi lisärahoitusta vain 200.000 - 300.000 euroa. Laskelmistamme siis ilmenee, että ehdotettu järjestelmä olisi erittäin kallis hyötyihin ja epäkohtiin verrattuna ja se söisi loputkin resurssit. Tämä johtuu siitä, että järjestelmässä tuomarit tutoroisivat ja mentoroisivat koulutettavia tuomareita oman työnsä ohessa. Seurauksena on väistämättä käsittelyaikojen piteneminen entisestään, koska työn ohella kouluttaminen ja kouluttautuminen olisivat ydintyöstä eli lainkäytöstä pois. Tuomioistuimissa työskennellään jo nyt äärirajoilla. On epärealistista uskoa, että järjestelmään oltaisiin valmiita sijoittamaan miljoonia tilanteessa, jossa vuoteen 2019 mennessä pitäisi säästää tuomioistuimissa 20 miljoonaa euroa.

Toivon, että Teillä ja puolueessanne laajemminkin on mahdollisuus tutustua liitteenä olevista lausumista ja laskelmasta ilmeneviin yksityiskohtaisempiin perusteluihin ja ottaa ne huomioon päätettäessä koulutusjärjestelmästä.

Minna Hällström
Tuomariliiton varapuheenjohtaja


Liitteet 24.3.2016

Annetut lausunnot

Kuulemiset eduskunnassa