Suomen Erityistuomarit ry säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Erityistuomarit ry, ruotsiksi käännettynä Finlands Specialdomare rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakielenä ja viranomaiskielenä on kuitenkin suomi.

2 §

Erityistuomioistuimia ovat Suomen perustuslain 98 §:n 3 momentissa tarkoitetut tuomioistuimet, joita ovat markkinaoikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus.

Yhdistyksen tarkoituksena on valmistella ja käsitellä erityistuomioistuinten toimintaan liittyviä asioita, edistää yhdistyksen jäsenten yhteisiä pyrkimyksiä ja valvoa heidän ammatillisia ja palkkauksellisia etujaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, neuvottelee viranomaisten kanssa sekä tekee aloitteita ja antaa lausuntoja.

Yhdistyksellä voi olla varainhankintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi ja yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja toimintaansa varten järjestämällä rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3 §

Yhdistyksen jäseniä ovat erityistuomioistuimissa toimivat lakimiehet ja päätoimiset jäsenet,
jotka yhdistyksen hallitus hakemuksesta hyväksyy jäseniksi.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi toiminnassa ansioituneen henkilön. Kunniajäsenyys on elinikäinen ja kunniajäsen on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta.

Jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosittainen jäsenmaksu.

Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi jäsenyydestä, jos hän:

1) jää toimestaan erityistuomioistuimessa eläkkeelle,

2) siirtyy pysyvästi erityistuomioistuimesta muihin työtehtäviin, tai

3) laiminlyö jäsenmaksun maksamisen.

4 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu toimintavuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta varsinaista jäsentä. Yhdistyksellä on sihteeri ja rahastonhoitaja.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

5 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, jos
hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai vähintään 1/10-osa yhdistyksen jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta. Kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus.

Kirjallinen tai sähköisesti lähetettävä kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava jäsenille
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen jäsen saa ottaa osaa yhdistyksen kokoukseen joko itse tai kirjallisesti valtuuttamansa asiamiehen edustamana.

6 §

Yhdistyksen kokouksessa johtaa puhetta kokouksen siihen tehtävään valitsema henkilö.
Kokouksessa pitää pöytäkirjaa yhdistyksen sihteeri. Hänen ollessaan estynyt
kokous valitsee keskuudestaan sihteerin.

7 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

2) toiminnantarkastajien kertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
tilivelvollisille

3) hallituksen puheenjohtajan vaali

4) hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja hallituksen jäsenten vaali

5) kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta

6) hallituksen tai yhdistyksen jäsenen kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamat asiat.

8 §

Jäsenen, joka haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on ilmoitettava
asia kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksessa. Jos
varapuheenjohtajakin on estyneenä, hallitus valitsee keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksesta on saapuvilla.

10 §

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on:

1) tehdä yhdistyksen tarkoitusta edistäviä aloitteita ja kiinnittää erityistä huomiota
erityistuomioistuinten toimintaan liittyvään lainsäädäntöön,

2) huolehtia yhdistyksen taloudesta,

3) panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset,

4) laatia yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta siten, että ne voidaan antaa tilintarkastajille viimeistään helmikuussa,

5) valita yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja sekä määrätä näiden tehtävät ja palkkiot,

6) jäsenmaksun vahvistaminen,

7) ylläpitää jäsenluetteloa, ja

8) huolehtia muutoinkin yhdistyksen asioista.

11 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yksin
tai hallituksen siihen määräämä toimihenkilö yksin.

12 §

Jos yhdistyksen toiminta on päätetty lopettaa, sen varat on luovutettava yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen siten kuin yhdistyksen viimeinen kokous tarkemmin päättää.

13 §

Muutoin on noudatettava yhdistyslakia.

Sääntömuutoksella ei puututa olemassa oleviin jäsenen oikeuksiin.