Annetut lausunnot 2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (OM 3/31/2016) 12.12.2016

Lausunto arviomuistiosta "Käräjäoikeuksien tuomiopiirit eräissä keskitetyissä asiaryhmissä" (OM 3/31/2016) 4.11.2016

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) 1.11.2016

Lausunto Haagin kansainvälistä yksityisoikeutta koskevan konferenssin luonnoksesta maailmanlaajuisen siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettujen tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan yleissopimuksen sopimusartikloiksi (OM 1/851/2016) 1.11.2016

Lausunto työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta (OM 3/32/2016) 1.11.2016

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi avioliittoasetuksen muuttamisesta (OM 8/31/2016) 10.10.2016

Lausunto arviomuistiosta ”Lunastuslainsäädännön uudistamistarpeet” (Selvityksiä ja ohjeita 33/2016) 29.9.2016

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (SM002:00/2015) 27.9.2016

Lausunto työryhmämietinnöstä ”Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpano” (OM 13/41/2014) 31.8.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lahjontaa koskevaan rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ym. (OM 7/41/2014) 31.8.2016

Lausunto työryhmän mietinnöstä Turvapaikkavalitusten käsittely – ulkomaalaislaissa Helsingin hallinto-oikeuteen keskitettyjen valitusasioiden hajauttaminen muihin hallinto-oikeuksiin (Mietintöjä ja lausuntoja 16/2016) 14.6.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi (OM 3/61/2016) 11.5.2016

Lausunto Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, 25.4.2016

Lausunto arviomuistiosta tuomioiden perusteluille asetettujen vaatimusten keventämisestä yksinkertaisissa rikosasioissa (OM 3/41/2015) 8.4.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle rikoslain 34 a luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (OM 1/879/2015, OM023:00/2015) 8.4.2016

Lausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä tuomioistuinlaiksi ym. (HE 7/2016 vp) 5.4.2016

Lausunto arvioimuistiosta Oikeusprosessien keventäminen 17.3.2016

Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä tuomioistuinlaiksi ym. (HE 7/2016 vp) 2.3.2016

Liite tuomioistuinlakia koskevaan lausuntoon: laskelma esityksen taloudellisista vaikutuksista 2.3.2016

Lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta muistiosta 1.3.2016

Lausunto liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamista koskevasta esitysluonnoksesta 1.3.2016

Kirje oikeusministeriölle Helsingin hallinto-oikeuden tilajärjestelyistä turvapaikkavalitusten käsittelyssä 26.1.2016