Tuomariliiton tiedote kesäkuu 2023

29.08.2023 | Tiedotteet, Yleinen

1. Vuosikokous Turussa 26.5.2023

Vuosikokous pidettiin aurinkoisessa Turussa. Sääntömääräisten asioiden lisäksi keskusteltiin vilkkaasti palkkausuudistuksesta.

Tuomariliitto kiittää lämpimästi kaikkia toiminnassa mukana olleita aktiiveja, jotka vuosikokouksessa jättivät tehtävänsä. Tuomariliiton viirillä muistettiin käräjätuomari Pekka Louhelaista ja Tuuli Vänskää sekä laamanni Paula Virrankoskea. Erityisesti halutaan kiittää Pekkaa merkittävästä työstä oikeuspolitiikan hyväksi. Pekka on yksi pitkäaikaisimmista toimijoista Tuomariliitossa. Pekka toimi oikeuspoliittisen valiokunnan jäsenenä Tuomariliiton perustamisesta lähtien kevääseen 2023 saakka.

2. Vuosikokouksen terveiset Tuomioistuinvirastolle

Tuomariliitto välitti vuosikokouksen terveiset Tuomioistuinvirastolle. Palkkausuudistusta on kiirehdittävä ja korjattava palkkauksen jälkeenjääneisyys. Lisäksi Tuomioistuinvirastoa pyydettiin esittämään lakipalkan kirjaamista hallitusohjelmaan. Tuomariliitto kiitti samalla Tuomioistuinvirastoa työstä tuomioistuinlaitoksen perusrahoituksen lisämäärärahatarpeen esille tuomisesta oikeudenhoidon selonteossa ja julkisuudessa.

3. Palkkausuudistusta koskeva tiedotus- ja keskustelutilaisuus 4.10.2023

Tuomariliitto järjestää tilaisuuden 4.10.2023 klo 14.00 hybridinä koko tuomarikunnalle. Kutsu- ja osallistumisohjeet lähetetään myöhemmin.

Tuomioistuinvirasto valmistelee aloitetta palkkauksen ja muiden palvelussuhteen ehtojen säätämisestä erillisellä lailla. Palkkausuudistus ei ole edennyt Tuomioistuinvirastossa. Tuomariliitto pyrkii edelleen kiirehtimään uudistuksen etenemistä. Tuomioistuinviraston johtokunta käsittelee 21.6.2023 pidettävässä kokouksessa palkkauksen rakennetta. Tuomariliiton tavoitteena on palkkausluokkien yhtenäistäminen korkeimpien oikeuksien esittelijöitä lukuun ottamatta.

Mietinnön (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2020:16) löydät täältä: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162523

4. Tuomariliittoa kuultiin hallitusneuvotteluissa

Tuomariliittoa kuultiin hallitusneuvotteluissa Oikeuspolitiikan ja tasa-arvon jaostossa ja Työlainsäädäntöjaostossa.

Tuomariliiton edustajat tapasivat vuoden 2022 aikana useita laki- ja perustuslakivaliokunnan jäseniä. Tuomariliiton keskeiset tavoitteet vuosille 2024-2027 välitettiin myös puolueille, eduskuntaryhmille ja lakimieskansanedustajille.

5. Tuomariliiton tavoitteet toteutumassa osin hallitusohjelmassa

Hallitus lupaa varmistaa oikeudenhoidon toimintaedellytykset. Tuomioistuinten riippumattomuutta vahvistetaan lisäämällä tuomareiden pysyviä virkoja. Tuomioistuinharjoittelusta kehitetään koko oikeushallintoa palveleva ja hallinnonalan rekrytointeja edistävä lakimiesuran vaihe. Riita-, rikos- ja hakemusprosesseja uudistetaan. Hallitus painottaa, että tietojärjestelmien rahoitus ei saa olla pois perustoiminnasta, mutta erillisrahoitusta ei osoiteta. Hallitusohjelmaan ei sisälly lakipalkkaa tuomareiden riippumattomuuden vahvistamiseksi eikä lautamiesjärjestelmän lakkauttamista. Sairauslomapäivä karenssi ei koske valtion virkamiehiä ja työntekijöitä.

Oikeudenhoidon selonteossa kaavaillut korotukset ovat osittain toteutumassa. Oikeudenhoitoon osoitetaan 25 milj. euron lisärahoitusta vuodesta 2025 lukien. Samaan aikaan hallitus leikkaa oikeusministeriöltä 7 milj. euroa vuonna 2025, 8 milj. euroa vuonna 2026 ja 18 milj. euroa vuodesta 2027 alkaen. Vanha hallitus lupasi tuomioistuinlaitokselle teknisessä kehyksessä 19,4 milj. euroa vuodelle 2024, mutta lopullisen päätöksen tekee uusi hallitus. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2024-2027 oikeudenhoitoon luvattiin vuosittain 30-55 milj. euron lisäystä.

Hallitusohjelman kirjaukset oikeudenhoidon rahoituksesta eivät ole riittäviä. Tuomariliitto jatkaa vaikuttamistyötä toimintaedellytysten varmistamiseksi, palkkauksen kehittämiseksi, määräaikaisten virkasuhteiden vähentämiseksi, koulutuksen lisäämiseksi, tietojärjestelmien käyttöominaisuuksien parantamiseksi, työajattomuuteen liittyvien epäkohtien poistamiseksi ja lautamiesjärjestelmän lakkauttamiseksi. Tuomariliitto pitää jatkuvasti esillä tavoitteitaan Tuomioistuinviraston ja oikeusministeriön yhteistoimintaelimissä sekä eduskunnassa. Tuomariliitto on pyytänyt oikeusministeri Leena Merin tapaamista.

6. Tuomioistuinten taloudelliset mittarit vahvistettu

Tuomioistuinvirasto vahvisti uudet painokertoimet sekä asianimikkeet ja niiden vaativuusluokat sen mukaisesti, mitä työryhmä ehdotti muistiossaan. Työryhmässä ollut Tuomariliiton edustaja jätti eriävän mielipiteen. Työmäärämittarit vastaavat kokonaisuutena nykyistä paremmin todellisuutta, mutta ehdotetut painokertoimet lisäpisteineen eivät anna riittävän luotettavaa kuvaa tuomioistuinten kokonaistyömäärästä työajanseurantaan liittyneiden epävarmuustekijöiden vuoksi. Työajanseurantajakso pitäisi uusia nopeasti mittareiden tarkistamiseksi.

7. Työajattomuuden edellyttämä työaika-autonomia ja muistutus työhön käytetyn ajan tasaamisesta

Työajanseurantajakso syyskuussa 2022 osoitti, että tuomarit ja käräjänotaarit tekivät sen aikana keskimäärin noin 16 tuntia ja esittelijät ja asessorit keskimäärin noin 6 tuntia työtä ilman korvausta. Tämä tarkoittaa vuodessa sitä, että valtio säästää noin 122 tuomarin, 11 esittelijän, 1,5 asessorin ja 15 käräjänotaarin palkkakustannukset, joka vastaa noin 13,8 milj. euroa.

Tuomioistuinvirasto ei aiemmasta tiedosta poiketen ole perustanut vielä työryhmää, jossa käsiteltäisiin työajattomuuteen liittyviä ongelmia ja epäkohtia. Työnantajan velvollisuus on huolehtia työajattomuuden edellytyksenä olevan työaika-autonomian toteutumisesta ja työhön käytetyn ajan tasaamisesta 36 tuntiin 15 minuuttiin.

8. Tuomareiden eettinen neuvottelukunta

Neuvottelukunta aloitti toiminnan vuoden alusta. Puheenjohtajana toimii Kari Vesanen. Jäsenet ovat Taina Pyysaari, Sofia Laaksonen ja Anna-Liisa Autio ja varajäsenet Jussi Tapani, Peik Strömsholm, Sari Nielsen ja Minna Immonen.

9. TUOMARILIITON HALLITUS JA VALIOKUNNAT 2023-2024

Puheenjohtaja Anna Pitkänen
Varapuheenjohtaja Minna Hällström
Sihteeri Jasmin Heiskanen
Sihteeri Linda Hartikainen

Hallitus:

Samuli Yli-Rahnasto (Heidi Myllys)
Veera Kankaanrinta (Petteri Plosila)
Sanna Mantila (Jaana Hemminki)
Tero Särkikangas (Sanna Aalto)
Ville Savela (Liisa Hämeen-Anttila)
Marja-Liisa Judström (Paula Klami-Wetterstein)

Edunvalvontavaliokunta:

Minna Hällström (Veera Kankaanrinta)
Samuli Yli-Rahnasto (Juho Päkkilä)
Sanna Mantila (Jaana Hemminki)
Tero Särkikangas (Sanna Aalto)
Jurkka Jämsä  (Andreas Byggmästar)
Marja-Liisa Judström (Minna Heikinsalmi)

Oikeuspoliittinen valiokunta:

Anna Pitkänen
Johanna Helminen (Heidi Myllys)
Tuuli Vänskä (Petteri Plosila)
Juhani Laine (Jose Saranpää)
Antti Mikkonen (Iiris Laitinen)
Jenni Poropudas (Tobias von Schantz)
Matti Pyöriä (Andreas Byggmästar)

Kansainvälisestä toiminnasta vastaava Veera Kankaanrinta

10. Tulevat tilaisuudet

– Tiedotus- ja keskustelutilaisuus palkkausuudistuksesta 4.10.2023 klo 14.00

– Pääkaupunkiseudun tuomaritapaaminen Helsingin hallinto-oikeudessa 18.1.2024 klo 17.00

– Tuomaripäivä Tampereella 4.10.2024

11. Tuomariliiton kotisivut ovat uudistuneet

Tuomariliiton jäsenjärjestöjen hallitukset ja lisätietoja Tuomariliitosta ja sen toiminnasta (muun muassa annetut lausunnot) löydät liiton internetsivuilta https://www.tuomariliitto.fi/

Tuomariliittoa voi seurata myös Twitterissä.

Löydät meidät: Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry (@tuomariliitto)

Tuomariliiton hallitus ottaa vastaan mielellään toiminnan kehittämisehdotuksia.

Muuta ajankohtaista