Korkeimpien oikeuksien virkamiehet ry:n säännöt

Korkeimpien oikeuksien virkamiehet ry, Högsta domstolarnas tjänstemän rf

Nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Korkeimpien oikeuksien virkamiehet ry, Högsta domstolarnas tjänstemän rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää yhdistyksen jäsenten ammatillisia ja palkkauksellisia etuja. Yhdistyksen tarkoituksena on myös olla pysyvänä yhdyssiteenä korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa toimivien yhdistysten jäsenten kesken.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. edustaa jäsenkuntaansa ammatillisissa keskusjärjestöissä ja ryhtyy tarkoituksenmukaisiin toimiin jäsentensä etujen valvomiseksi ja heidän yhteisten pyrkimystensä edistämiseksi ja
2. järjestää jäsenilleen kokouksia, neuvottelutilaisuuksia ja opinto- yms. matkoja.

Jäsenet

3 §
Yhdistyksen jäseninä voivat olla korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden esittelijät ja muut virkamiehet sekä työntekijät, jotka ovat suorittaneet oikeustieteen kandidaatin tai sitä vastaavan tutkinnon. Lisäksi yhdistyksen jäseniksi voidaan ottaa muukin korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden palveluksessa oleva henkilö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 §
Uuden jäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen päättämä jäsenmaksu.

Tilit

5 §
Yhdistyksen tili- ja toimikautena on kalenterivuosi.

Yhdistyksen vuosikokous

6 §
Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta vuosikokoukseen viimeistään maaliskuussa ja ylimääräisiin kokouksiin tarpeen vaatiessa.
Kokouskutsu on pantava nähtäväksi korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ilmoitustauluilla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

7 §
Vuosikokouksessa
1. esitetään toimintakertomus ja tilit päättyneeltä toimintakaudelta sekä tilintarkastuskertomus,
2. vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
3. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet,
4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa,
5. päätetään tulo- ja menoarviosta sekä toimintasuunnitelmasta,
6. määrätään jäsenmaksun suuruus sekä
7. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Hallitus

8 §
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta taikka kun kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä ovat läsnä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni.
Hallituksen jäsenet on pyrittävä valitsemaan tasapuolisesti sekä korkeimman oikeuden että korkeimman hallinto-oikeuden virkamiehiin kuuluvista yhdistyksen jäsenistä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

9 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä muun hallituksen varsinaisen jäsenen tai sihteerin kanssa.

Yhdistyksen purkaminen

10 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä viimeisen kokouksen päättämällä tavalla näiden sääntöjen 2 §:ssä tarkoitettuun toimintaan.

11 §
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.