Käräjäoikeustuomarit ry:n säännöt

Käräjäoikeustuomarit -nimisen yhdistyksen

SÄÄNNÖT

Hyväksytty kokouksessa 12.12.1990

Nimi, kotipaikka ja kieli

1 §
Yhdistyksen nimi on Käräjäoikeustuomarit, ruotsiksi Tingsrättsdomarna, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Tarkoitus ja toimintamuodot

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on valmistella ja käsitellä alioikeustuomarien asemaan ja yleisen alioikeuden toimintaan liittyviä asioita, edistää yhdistyksen jäsenten yhteisiä pyrkimyksiä ja valvoa heidän ammatillisia ja palkkauksellisia etujaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotus-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, sekä kursseja, tutustumiskäyntejä ja matkoja, neuvottelee viranomaisten ja työmarkkinajärjestöjen kanssa sekä tekee aloitteita ja antaa lausuntoja. Yhdistys voi julkaista lehteä ja tiedotteita.

Yhdistys pyrkii toimimaan yhteistyössä muiden lakimiesjärjestöjen kanssa.

Yhdistys voi omistaa ja hallita arvopapereita ja kiinteistöjä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

Jäsenet

3 §
Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä raastuvanoikeuksissa tai tuomiokunnissa toimivat tai toimineet taikka käräjäoikeudessa toimivat oikeustieteen kandidaatin tai sitä vastaavan tutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseniksi. Jäseniksi voidaan hyväksyä vakinainen, koeaikainen, virkaa toimittava tai tilapäinen virkamies tai valtioon työsopimussuhteessa oleva henkilö.
Jäsen, joka siirtyy muuhun tehtävään tai eroaa tehtävästään, voi jäädä yhdistyksen jäseneksi.
Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, jos tämä toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti tai jättää jäsenmaksunsa maksamatta kuudelta (6) kuukaudella. Muutoin erottamisessa sovelletaan yhdistyslaissa mainittuja erottamisperusteita.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti siitä puheenjohtajalle tai hallitukselle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan heti. Jäsenellä on erotessaan oikeus saada ennakkoon maksamansa jäsenmaksut takaisin eron jälkeisistä täysiltä kalenterikuukausilta.

Jäsenmaksu

4 §
Jäsenen on suoritettava yhdistykselle kuukausittainen jäsenmaksu jonka suuruus ja peruste määrätään vuosikokouksessa. Velvollisuus suorittaa jäsenmaksua lakkaa jäsenen siirtyessä eläkkeelle. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Yhdistyksen kokous voi päättää ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä.

Hallitus ja toimihenkilöt

5 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Yhdistyksellä on sihteeri ja rahastonhoitaja.

Hallituksen tehtävät

6 §
Hallituksen tehtävänä on:

1. tehdä yhdistyksen tarkoitusta edistäviä aloitteita, antaa lausuntoja ja kiinnittää erityistä huomiota tuomarien asemaan ja palkkaukseen sekä yleisen alioikeuden toimintaan liittyvään lainsäädäntöön;

2. huolehtia yhdistyksen taloudesta ja päättää hallituksen ratkaistaviin kuuluvista talousasioista;

3. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset;

4. laatia ja huhtikuussa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta antaa tilintarkastajille yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta;

5. hyväksyä yhdistyksen jäsenet sekä valita ja erottaa yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja ja määrätä näiden tehtävät ja palkkio;

6. esittää vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta viimeksi pidetyn vuosikokouksen jälkeen;

7. esittää vuosikokoukselle toimintasuunnitelma toimintakaudelle seuraavaan vuosikokoukseen asti sekä talousarvio;

8. tehdä yhdistyksen kokoukselle esityksiä kunniajäsenistä;

9. määrätä yhdistyksen kokouksen aika ja paikka;

10. päättää yhdistyksen kokouksen valtuuttamana ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä;

11. päättää työtaistelutoimenpiteistä ja

12. muutenkin huolehtia yhdistyksen asioista.

Hallitus voi vahvistaa itselleen työjärjestyksen, jossa tarkemmin määrätään menettelytavoista ja hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden erityisistä tehtävistä.

Hallituksen kokoukset ja päätösvaltaisuus

7 §
Hallitus pitää kokouksensa puheenjohtajan kutsusta. Se on myös kutsuttava kokoukseen, jos vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta pyytää.

Puheenjohtajan ollessa estynyt toimii varapuheenjohtaja hänen sijaisenaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja niin monta jäsentä, että vähintään puolet varsinaisten jäsenten lukumäärästä on edustettuna.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Yhdistyksen kokoukset

8 §
Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen touko- tai kesäkuussa ja ylimääräiseen kokoukseen, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii hallituksella.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (l) ääni.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen

9 §
Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kullekin jäsenelle kirjallisesti hänen työpaikkansa osoitteella tai hänen erikseen ilmoittamallaan muulla osoitteella vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Samalla on kirjallisesti ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jäsenen, joka haluaa ehdottaa asian vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on vähintään viisi (5) viikkoa ennen kokousta toimitettava ehdotuksensa kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle.

Vuosikokousasiat

10 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus;

2) kokouksen puheenjohtajan, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen;

3) kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;

4) kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen;

5) hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta;

6) tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilivelvollisten vastuuvapaudesta päättäminen;

7) hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen;

8) puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen;

9) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali;

10) kahden (2) seuraavaa tilikautta varten valittavan tilintarkastajan ja yhden (1) varatilintarkastajan vaali;

11) hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;

12) jäsenmaksun vahvistaminen ja hallituksen valtuuttaminen tarvittaessa kantamaan enintään yhden (1) vuoden jäsenmaksua vastaava ylimääräinen jäsenmaksu ja

13) hallituksen tai yhdistyksen jäsenten kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamat asiat.

Yhdistyksen kokouksen pöytäkirja

11 §
Kokouksessa tehdyistä päätöksistä on laadittava pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja allekirjoittaa ja kaksi (2) kokouksessa sitä varten valittua henkilöä tarkastaa. Yhdistyksen sihteeri tai kokouksen keskuudestaan valitsema henkilö laatii pöytäkirjan.

Yhdistyksen kokouksen päätökset

12 §
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee muissa asioissa paitsi vaaleissa, joissa tulos ratkaistaan arvalla.

Tilikausi

13 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Nimen kirjoitus

14 §
Hallituksen puheenjohtaja kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin. Varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet voivat kirjoittaa yhdistyksen nimen kaksi (2) yhdessä taikka joku heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Kunniajäsenet

15 §
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä päättää ansioituneiden henkilöiden kutsumisesta yhdistyksen kunniajäseniksi.

Sääntöjen muuttaminen

16 §
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa kokouksen päätöksellä, jos vähintään 3/4 osaa äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosta.

Yhdistyksen purkautuminen

17 §
Yhdistys purkautuu, jos kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, kummassakin vähintään 3/4 osaa äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa purkautumista.

Varojen luovuttaminen

18 §
Jos yhdistys purkautuu, sen varat on yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti luovutettava johonkin yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.

Muut määräykset

19 §
Muutoin on noudatettava voimassa olevaa yhdistyslakia.