Hallinto-oikeustuomarit ry säännöt

Hyväksytty perustavassa kokouksessa Helsingissä 5.5.1989.

Yhdistyksen nimi sekä pykälät 1, 2 ja 4 muutettu vuosikokouksessa 17.4.1997, merkitty
yhdistysrekisteriin 19.10.1999.

Pykälät 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 ja 12 muutettu vuosikokouksessa 18.5.2018, muutokset merkitty yhdistysrekisteriin 28.6.2018.

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hallinto-oikeustuomarit ry, ruotsiksi Förvaltningsrättsdomarna rf, ja kotipaikka Helsinki.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on alueellisissa hallinto-oikeuksissa toimivien hallinto-oikeuksien
jäsenten ja esittelijöiden ammatillisena etujärjestönä valvoa ja edistää jäsenkuntansa
ammatillisia ja yhteiskunnallisia ja muita yhteisiä pyrkimyksiä sekä lisätä jäsentensä
ammatillista tietoutta ja yhteishenkeä.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1) toimii sillä ammattijärjestönä käytettävissä olevin keinoin jäsenkuntansa etujen puolesta suhteessa työnantajaan ja muuhun yhteiskuntaan,

2) järjestää tiedotus-, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, kursseja, tutustumismatkoja sekä muutavastaavaa toimintaa ja

3) voi julkaista tiedotteita ja lehteä.

Yhdistys toimii yhteistyössä muiden tuomari- ja lakimiesjärjestöjen kanssa ja on Suomen tuomariliitto ry:n sekä Suomen Lakimiesliitto ry:n jäsenyhdistys.

4 § Jäsenet

Hallitus tai yhdistyksen sihteeri hallituksen puolesta hyväksyy yhdistyksen jäsenet.
Jäsenenä voi olla hallinto-oikeudessa työskentelevä tuomarinvirkaan oikeuttavan
tutkinnon suorittanut henkilö. Jäsenyys voi säilyä myös henkilön jäätyä virkavapaalle tai eläkkeelle.

5§ Jäsenmaksu

Jäsenet suorittavat yhdistykselle vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Yhdistyksen kokous voi tarvittaessa määrätä ylimääräisen jäsenmaksun, joka ei saa olla vuosittaista jäsenmaksua suurempi.

Hallitus voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisvelvollisuudesta kokonaan tai osittain palkattoman virkavapauden, eläkkeellä olemisen tai muun vastaavan erityisen syyn perusteella. Yhdistyksen sihteeri voi päättää yksittäisistä jäsenmaksuista vapauttamisista edellä mainituilla perusteilla.

6 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tarkastettavaksi kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään toukokuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen katsoessa sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää määrätyn asian käsittelemistä varten.
Hallitus kutsuu vuosikokouksen koolle viimeistään 10 päivää ja muut yhdistyksen kokoukset viimeistään 3 päivää ennen kokousta kunkin hallinto-oikeuden ilmoitustaululle kiinnitettävällä ilmoituksella.

8 § Vuosikokousasiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaaminen

2) kokousvirkailijoiden valitseminen

3) kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4) kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5) hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, ja
varapuheenjohtajan valitseminen

6) hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärän vahvistaminen ja valitseminen

7) kahden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valitseminen tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa

8) toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

9) tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

10) toimintasuunnitelman hyväksyminen

11) jäsenmaksun vahvistaminen

12) talousarvion hyväksyminen sekä

13) muut hallituksen esitykset tai jäsenten vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta hallituksen tietoon kirjallisena esittämät asiat.

9 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa seuraavaan vuosikokoukseen asti valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3–8 muuta jäsentä ja 3–6 varajäsentä.
Hallitus valitsee sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt, joiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä.

10 § Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Puheenjohtaja tai hänen määräämänsä toimihenkilö kutsuu hallituksen koolle vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kiireellisessä tapauksessa kutsu voidaan esittää edellisenä päivänä.

11 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin erikseen sekä sihteeri yksin juoksevissa talous- ja raha-asioissa.

12 § Purkautuminen ja lakkauttaminen

Jos yhdistys puretaan, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksia palvelevaan toimintaan yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti. Myös lakkauttamistilanteessa yhdistyksen varat on käytettävä sen tarkoitusperien mukaisesti.