Lausunto Valtakunnanvoudinvirastosta

Suomen Tuomariliitto – Finlands Domareförbund r.y.
 
OIKEUSMINISTERIÖLLE
 
Asia: Ehdotus laiksi Valtakunnanvoudinvirastosta ja ulosottokaaren muuttamisesta
 
Viite: Lausuntopyyntö 22.1.2009 OM 12/43/2009
 
Pyydettynä lausuntona Suomen Tuomariliitto – Finlands Domareförbund ry, jolle Käräjäoikeustuomarit ry on siirtänyt lausuntopyynnön, kunnioittaen esittää seuraavaa:
 
Esityksen pääpiirteet
 
Vuoden 2008 alussa voimaan tulleessa uudessa ulosottokaaressa säädettiin kaksiportaisesta ulosotto-organisaatiosta, josta on ollut tarkoitus tarkemmin säätää erikseen lailla. Sen mukaan väliportaan hallinnon eli lääninhallitusten tultua poistetuksi ulosoton organisaation muodostavat hallinnollinen keskusvirasto ja paikalliset ulosottoviranomaiset. Nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä on kysymys tarkoitetusta erillislaista, jolla säädetään ulosoton keskushallinnosta. Ulosottokaaren säännöksissä keskusviraston nimitys ”hallintovirasto” korvataan nimellä Valtakunnanvoudinvirasto ja virastosta itsestään säädetään lailla. Ulosottoa koskevana ainoana asiallisena muutoksena esitetään ulosottokaaren 3 luvun 64 §:ään uutta 2 momenttia, jonka mukaan Valtakunnanvoudinvirastolla olisi oikeus saada säännöksessä tarkoitettuja tietoja (esim. suuresta tietomassasta keskitetysti) ja luovuttaa niitä ulosottomiehille.
 
Esityksen mukaan tavoitteena on toimiva keskushallintotason operatiivinen johtoyksikkö, jolla olisi tiivis yhteys paikallisiin ulosottopiireihin ja tarkoituksenmukainen työnjako oikeusministeriön kanssa. Oikeusministeriölle jäisi hallinnonalan strateginen suunnittelu ja ohjaus, talousarviosuunnittelu, säädösvalmistelu, toimitilakysymykset sekä ainakin toistaiseksi virkaehtosopimus-, palkkaus- ja virkajärjestelytoimivaltaan kuuluvat asiat.. Viraston tehtäviin puolestaan kuuluu esitetyn lain 2 §:n mukaan 1) huolehtia ulosottolaitoksen toimintaedellytyksistä ja kehittää ulosottotoimea oikeusministeriön kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti; 2) avustaa oikeusministeriötä strategisessa suunnittelussa ja lainvalmistelussa; 3) ylläpitää ja kehittää ulosottolaitoksen käytössä olevia tietojärjestelmiä; 4) ratkaista sille kuuluvat ulosottoviranomaisten toimintaa koskevat kantelut ja korvausvaatimukset; 5) kehittää ulosottotoimen hallinnon kansainvälistä yhteistyötä; sekä 6) huolehtia muista ulosottotoimen valtakunnallisista hallintotehtävistä. Esityksen mukaan Valtakunnanvoudinvirasto edustaisi ulosottoasioissa huippuosaamista, johon oikeusministeriö voisi tukeutua, ja sen edellä 1) ja 2) kohdissa tarkoitettuja tehtäviä olisivat ulosottotoimen operatiivinen hallinnollinen johtaminen, kehittämishankkeiden toteutus ja asiantuntijaorganisaationa toimiminen ministeriön ohjaus- ja suunnittelujärjestelmälle, säädösvalmistelulle sekä poliittiselle johdolle.
 
Valtakunnanvoudinvirasto sijoittuisi alkuun Turkuun ja pääkaupunkiseudulle, mutta se on tarkoitus siirtää asteittain vuoteen 2015 mennessä Turkuun. Esityksen mukaan pääkaupunkiseudulle kuitenkin jätetään muutamia työpisteitä välttämättömän pääkaupunkisidonnaisen työn helpottamiseksi. Esitys sisältää myös siirtymäsäännöksen oikeusministeriön oikeushallinto-osaston ulosottoyksikön joidenkin virkojen ja eräiden lääninhallitusten virkojen siirtämisestä Valtakunnanvoudinvirastoon ja virkojen täyttämisestä ensimmäistä kertaa näitä tehtäviä hoitaneilla virkamiehillä.
 
 
Tuomariliiton lausunto
Tuomariliitolla ei ole huomautettavaa lakiehdotuksen johdosta.
 
Lausunnon valmistelu
Tuomariliiton lausunnon on valmistellut käräjätuomari Juha Nieminen. Lausuntoluonnos on käsitelty sähköpostitse Tuomariliiton oikeuspoliittisessa valiokunnassa ja Käräjäoikeustuomarit ry:n hallituksessa.
 
Joensuussa 13.2.2009
 
Juha Nieminen
Käräjätuomari