Lausunto työryhmämietinnöstä 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja maksamismääräysmenettelystä

Suomen tuomariliitto ry – Finlands domareförbund rf
 
Oikeusministeriölle
 
Asia: Oikeusministeriön työryhmän mietintö 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä
 
 
Suomen tuomariliitto ry – Finlands domareförbund rf esittää lausuntonaan mietinnöstä seuraavaa.
 
Mietinnössä ehdotetaan, että yksinomaan Helsingin käräjäoikeus olisi toimivaltainen tutkimaan puheena olevissa menettelyissä esitettyjä vaatimuksia. Toimivallan keskittämistä perustellaan mietinnössä menettelyiden kirjallisuudella. Perustelu ei ole vakuuttava, koska menettelyn kirjallisuudesta johtuvaa keskittämistarvetta ei ole perusteltu.
 
Toimivallan keskittäminen on yleensä perusteltua asiantuntemuksen turvaamiseksi. Puheena olevissa menettelyissä tuomioistuimen on sovellettava kahta Euroopan Unionin Neuvoston asetusta, joissa nämä menettelyt on säädetty yksityiskohtaisesti. Nämä eurooppalaiset asetukset eivät ole ainakaan vaikeampia kuin ne monet muut eurooppalaiset asetukset, joita kaikki suomalaiset tuomioistuimet joutuvat soveltamaan. Toimivallan keskittämistä ei siten voida tässä tapauksessa vakuuttavasti perustella asiantuntemuksen turvaamisella.
 
Jos toimivallan keskittämistä pidetään välttämättömänä, työryhmän ehdottama järjestely ei ole kannatettava. Helsingin käräjäoikeus on Suomen suurin ja ruuhkautunein käräjäoikeus, ja mietinnön mukaan puheena olevien menettelyiden keskittäminen sinne edellyttää lisäresurssien osoittamista sille. Toimivallan hajauttamisella voitaisiin mahdollisesti vähentää näiden menettelyiden aiheuttamaa lisäresurssoinnin tarvetta. Ehdotetun toimivallan keskittämisen voidaan myös katsoa olevan ristiriidassa sen yleisen tavoitteen kanssa, jonka mukaan valtionhallinnon toimintoja hajautetaan pois pääkaupunkiseudulta. Kannatettavampi järjestely olisi osoittaa jokaisesta hovioikeuspiiristä yksi toimivaltainen käräjäoikeus, ja jos keskittäminen yhteen käräjäoikeuteen katsotaan välttämättömäksi, joku käräjäoikeus muualta Suomesta.
 
Lausuntoa on käsitelty liiton oikeuspoliittisen valiokunnan ja hallituksen kokouksissa 16.6.2008.
 
Risto Tikka
Käräjätuomari
Oikeuspoliittisen valiokunnan jäsen