Lausunto todisteiden luovuttamisesta rikosasioissa EU:n jäsenvaltioiden välillä (työryhmämietintö 2009:4)

Suomen tuomariliitto- Finlands domareförbund ry
 
Oikeusministeriölle
 
Asia: Lausunto oikeusministeriön työryhmämietinnöstä 2009:4, Todisteiden luovuttaminen rikosasioissa EU:n jäsenvaltioiden välillä
 
Tuomariliitto esittää lausuntonaan seuraavaa:
 
Ehdotettu lainsäädäntö on tarpeellinen rikosasioiden käsittelyn nopeuttamiseksi. Yleensäkin kansainvälisten rikosasioiden käsittelyn edistäminen on tärkeää.
 
Ehdotuksen mukaan asioita käsittelevät samat neljä käräjäoikeutta kuin eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä ja jäädyttämismenettelyssä. Ratkaisu on hyvä, koska menettely edellyttää erityisasiantuntemusta ja se muistuttaa muita vastaavia asioita.
 
Ehdotuksen mukainen suorien yhteyksien käyttäminen eri valtion viranomaisten yhteydenpidossa on hyvä ratkaisu, koska se mahdollistaa nopean menettelyn. Yhteysmalli vastaa myös eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäädyttämismenettelyn menettelyä.
 
Ehdotuksen taustalla on EU:n puitepäätös. Työryhmä on esittänyt, että puitepäätös pantaisiin täytäntöön säätämällä niin sekamuotoinen täytäntöönpanolaki. Laki sisältäisi blankettimuotoisen täytäntöönpanosäännöksen, jolla puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvat säännökset säädettäisiin Suomessa lakina noudatettaviksi. Työryhmän ratkaisu johtaa ainakin osittain vaikeasti tulkittavaan kokonaisuuteen. Puitepäätös on varsin pitkä ja se sisältää paljon periaatteellisia kannanottoja. Sen vuoksi ei ole helppoa päätellä, mitkä sen artiklat sisältävät sitovia määräyksiä. Tuomariliitto esittää harkittavaksi, että sekamuotoisen täytäntöönpanolain sijasta säädettäisiin vain laki, johon otettaisiin puitepäätöksen määräykset. Joka tapauksessa tuomioistuinmenettelyn oikeusvarmuuden kannalta ainakin seuraavien yksityiskohtien osalta olisi säännöksiä selvennettävä.
 
Ehdotuksen 1 §:n osalta ainakin hallituksen esityksen perusteluissa tulisi yksiselitteisesti todeta, miltä osin puitepäätöstä ei lain vuoksi noudateta. Ilmeisesti puitepäätöksen ainoa kohta jota ei noudateta on 16 artiklan lykkäyskohdissa.
 
Ehdotuksen 2 § 2 momentti on viittauksineen vaikeasti ymmärrettävä. Siitä ei yksiselitteisesti ilmene minkä viranomaisen hallussa olevia tietoja tarkoitetaan. Lisäksi momentin viimeinen sivulause sisältää määräyksen tiedoista, joita ei saa luovuttaa. Asian tärkeyden vuoksi rajoitus pitäisi kirjoittaa erilliseksi momentiksi ilman viittauksia artikloihin.
 
Ehdotuksen 6 §:n 1 momentin b-kohdassa olisi kirjoitettava auki 14 artiklan 2 kohdan rikosluettelo. Pelkkä viittaus artiklaan ei riitä. Samalla pykälän rakenne olisi syytä harkita uudestaan. Kohtien a-f jakaminen kahteen eri momenttiin ei ole helposti ymmärrettävä.
 
Ehdotuksen 7 §:ssä täytäntöönpanon lykkäämistä koskevat perusteet pitäisi kirjoittaa ilman viittauksia artikloihin.
 
Lausunnon valmistelu ja käsittely
 
Lausunnon ovat valmistelleet käräjätuomarit Anna-Mari Porkkala-Hietala ja Jukka Jaakkola. Lausunto on käsitelty Suomen tuomariliitto ry:n oikeuspoliittisessa valiokunnassa ja hallituksessa 15.6.2009.
 
Helsingissä 25.6.2009
 
 
Anna-Mari Porkkala-Hietala Jukka Jaakkola