Lausunto suojaamattoman langattoman internet-lähiverkon (WLAN) käytön rikosoikeudellisista kysymyksistä

Suomen Tuomariliitto – Finlands Domareförbund r.y.
 
 
OIKEUSMINISTERIÖLLE
 
Asia: Tuomariliiton lausunto
 
Viite: OM muistio 14.10.2009
 
Tuomariliitto r.y. lausuu oikeusministeriön muistiosta suojaamattoman langattoman internet-lähiverkon käytön rikosoikeudellisista kysymyksistä seuraavaa:
 
Yleistä
 
Tuomariliiton arvion mukaan muistiossa on onnistuttu tuomaan selkeällä tavalla WLAN:in käyttöön liittyvien rikosoikeudellisten kysymysten perusasetelmat.
 
Tuomariliitto katsoo, että muistiossa esitetty vaihtoehto 3 soveltuu parhaiten WLAN:in käyttöä koskevaksi rikosoikeudelliseksi sääntelyksi: tuon vaihtoehdon mukaan WLAN:in luvattoman käytön rangaistavuus poistettaisiin kokonaan, koska omistaja voi kuitenkin tarvittaessa helposti verkon suojaamalla rajoittaa verkon vain omaan tai määrätyn henkilöryhmän käyttöön. Kuten muistiossa on todettu vaihtoehto olisi selkeä ja yksinkertainen ja lakiteknisesti helppo toteuttaa. Esimerkiksi vaihtoehto 2 – rangaistavuuden kytkeminen omistajalle aiheutuvaan merkittävään haittaan on omiaan aiheuttamaan vaikeahko näyttöongelmia, erityisesti tahallisuuden osalta.
 
Tärkeimpänä vaihtoehto 3:n puolesta puhuvana seikkana Tuomariliitto pitää erityisesti suhteellisuus- ja ultima ratio -periaatteita koskevaa pohdintaa. Koska verkon suojaaminen on tehokas ja vain hyvin vähäistä vaivaa aiheuttava keino estää WLAN:in luvaton käyttö, ei kriminalisointi vaikuta olevan välttämätön keino estää WLAN:in käyttöä. Rikoslain arvoja luovan merkityksen säilyttämiseksi tarpeettomia kriminalisointeja tulisi mahdollisimman pitkälle välttää.
 
Yhteiskuntapoliittisesti tuota vaihtoehtoa puoltaa se, että se on omiaan edesauttamaan yleisten avoimien lähiverkkojen syntymistä, kun käyttäjä on oikeutettu vastaisuudessa olettamaan jokaisen suojaamattoman lähiverkon olevan tuollainen yleinen avoin verkko.
 
Lausunnon valmistelu
 
Tuomariliiton lausunnon on valmistellut käräjätuomari Pekka Louhelainen. Lausuntoa on käsitelty Käräjäoikeustuomarit ry:n hallituksen kokouksessa 27.11.2009 ja Tuomariliiton asianmukaisissa toimielimissä 7.12.2009.
 
Toimeksisaaneena:
 
Käräjätuomari Pekka Louhelainen