Lausunto sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevasta työryhmämietinnöstä 2007:18

SUOMEN TUOMARILIITTO – FINLANDS DOMAREFÖRBUND ry
 
10.3.2008
 
OIKEUSMINISTERIÖLLE
 
Asia: Lausunnon antaminen sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevasta työryhmämietinnöstä 2007:18
 
Yleistä Mietinnössä ehdotetaan sijoitettavaksi laitonta raskauden keskeyttämistä sekä laitonta sikiön tai alkion tutkimusta, jalostamista tai ns. kloonausta koskevat vankeusuhkaiset rangaistussäännökset rikoslain 22 lukuun. Samalla kumottaisiin ao. luvun vanhentuneet sikiönlähdettämistä koskevat säännökset. Keskeinen muutos on naisen itselleen suorittaman raskauden keskeyttämisen rangaistavuuden poistaminen. Uudistuksen keskeiset suojeluobjektit ovat yhtäältä ihmisen sikiön, alkion ja perimän loukkaamattomuus sekä toisaalta yksilön koskemattomuus ja itsemääräämisoikeus.
 
Lausunto Suomen Tuomariliitto – Finlands Domareförbund ry esittää lausuntonaan työryhmän mietinnöstä seuraavaa:
 
Raskauden lääketieteellinen keskeyttäminen ja lääketieteellinen puuttuminen ihmisen lisääntymiseen yleensäkin ovat olleet ja ovat jossain määrin edelleenkin laajalti voimakkaita mielipiteitä herättäviä asioita. Tästä yhtenä osoituksena on tuoreen hedelmöityshoitolain pitkäksi venynyt käsittely. Vuosikymmenten takaisten, merkitykseltään ja sisällöltään jo olennaisesti vanhentuneiden sikiönlähdettämistä koskevien rangaistussäännösten uudistaminen onkin tullut mahdolliseksi vasta nyt, kun asiaa koskeva muu olennainen lainsäädäntö on saatettu nykyaikaiseen lääketieteeseen ja yhteiskunnalliseen ilmapiiriin sopivaksi.
 
Tuomariliitto pitää uudistusehdotusta kannatettavana, jopa välttämättömänä. Kumottaviksi tulevia sikiönlähdettämistä koskevia sään- nöksiä ei ole tuomioistuimissa sovellettu juuri lainkaan. Odotettavissa tuskin on, että tuleviakaan säännöksiä paljoa sovellettaisiin. Tästä huolimatta uudistuksen periaatteellinen merkitys on tärkeä. Naisen itselleen suorittaman raskauden keskeyttämisen lievempää rangaistavuutta voidaan pitää perusteltuna, koska yhteiskunta antaa nykyisin aikaisempaa suuremman painoarvon naisen itsemääräämisoikeudelle. Oikeusturvan kannalta on tärkeää ja johdonmukaista suhteessa muihin viimeaikaisiin rikoslain osauudistuksiin, että asiaa koskevat vankeusuhkaiset kriminalisoinnit kootaan samaan rikoslain lukuun. 
 
Lausunnon valmistelu Lausunnon valmistelusta ovat vastanneet ma. oikeussihteeri Anu Juho ja ma. viskaali Valtteri Kartio. Lausuntoa on käsitelty Tuomariliiton oikeuspoliittisessa valiokunnassa ja hallituksessa 10.3.2008.