Lausunto riita-asioiden oikeuspaikkasäännösten uusimisesta

Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry
 
OIKEUSMINISTERIÖLLE
 
 
Asia
 
Lausunnon antaminen riita-asioiden oikeuspaikkasäännösten uusimista koskevasta työryhmämietinnöstä 2007:15
 
Yleistä
 
Mietinnössä ehdotetaan toimivaltaa koskevan sääntelyn selkeyttämistä yhdenmukaistamalla tällä hetkellä eri laeista löytyviä oikeuspaikkaa koskevia säännöksiä ja keskittämällä tärkeimmät riita- ja hakemusasioita koskevat säännökset OK 10 lukuun. Esitys perustuu sille lähtökohdalle, että luonnollisen henkilön ollessa vastaajana kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeus ja oikeushenkilön kohdalla rekisteröidyn kotipaikan käräjäoikeus tai vaihtoehtoisesti se käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä oikeushenkilön hallintoa pääasiallisesti hoidetaan, ovat alueellisesti toimivaltaisia käräjäoikeuksia. Ajettaessa kannetta valtiota vastaan oikeuspaikkana olisi lähtökohtaisesti se käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä puhevaltaa käyttävän viranomaisen kotipaikka sijaitsee tai jonka tuomiopiirissä hallintoa hoidetaan. Lakiin esitetään otettavaksi myös säännökset oikeuspaikkasopimuksista ja valinnaisista oikeuspaikoista.
 
Lausunto
 
Suomen Tuomariliitto – Finlands Domareförbund ry esittää lausuntonaan työryhmän mietinnöstä seuraavaa:
 
Tuomariliitto suhtautuu myönteisesti työryhmän mietinnössä tehtyihin esityksiin. Tuomariliitto pitää kaikkien oikeudenhoidossa toimivien kannalta tärkeänä yhdenmukaistaa toimivaltaa koskevat säännökset ja koota ne OK 10 lukuun. Esityksessä myös rajataan ehdottomat toimipaikkasäännökset OK 10 luvun 11 § – 17 §:ssä tarkoitettuihin perhe- ja jäämistöoikeudellisiin asioihin vähentämällä näin niiden määrää. Tuomariliitto suhtautuu vähennyksen myönteisesti ja toteaa sen lisäävän asianosaisten oikeusturvaa, sillä vähentämisen voidaan olettaa vähentävän väärässä tuomioistuimessa vireille pantuja kanteita koskevia päätöksiä tutkimatta jättämisestä. Tuomariliitto pitää esitystä merkityksellisenä myös siltä osin, kun oikeuspaikkasäännökset esitetään saatettavaksi vastaamaan Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia ja kun kysymys suomalaisen tuomioistuimen toimivallasta ratkaistaan kirjaamalla lakiin sitä koskeva yleissäännös ja sitä tarkennetaan 26 – 27 §:ssä.
 
Mietinnössä esitetään OK 10 luvun 4 §:ään otettavaksi säännös valinnaisesta oikeuspaikasta nostettaessa kanne valtiota vastaan. Tuomariliitto pitää tällaisen vaihtoehtoisen oikeuspaikan ottamista lakiin perusteltuna erityisesti luonnollisen henkilön ollessa kantajana. Vaihtoehtoisen oikeuspaikan voidaan ajatella helpottavan kantajan mahdollisuuksia nostaa kanne ja samalla pienentävän hänen oikeudenkäyntikulujensa määrää. Mietinnössä todetuin tavoin valinnanmahdollisuus pienentää riskiä panna vireille kanne valtiota vastaan väärässä tuomioistuimessa ja tästä aiheutuvaa oikeudenmenetystä kanteen jäädessä tutkimatta. Tuomariliitto katsoo vastaavien seikkojen puoltavan esityksen 5 – 6 §:ssä tarkoitettujen kuluttajansuoja- ja työoikeusasioiden sekä 7 §:ssä lueteltujen vahingonkorvausasioiden kohdalla valinnaisen oikeuspaikkamahdollisuuden sisällyttämistä lakiin.
 
Työryhmän mietinnön 21 §:n 1 momentissa esitetään, että tuomioistuin olisi velvollinen tutkimaan muuhun kuin ehdottomaan oikeuspaikkaan kuuluvan asian, jos vastaaja vastaa kanteeseen eikä riitauta toimivaltaa ensi kertaa puhevaltaa käyttäessään. Ehdottomaan oikeuspaikkaan kuuluva asia olisi jätettävä viran puolesta tutkimatta. Esityksen 22 §:n 1 momentissa esitetään käräjäoikeuden toimivaltaa laajennettavaksi, sillä mikäli se katsoo, ettei se ole toimivaltainen, tulisi sen kantajan tai hakijan suostumuksella siirtää asia toimivaltaiseen käräjäoikeuteen. Käräjäoikeuden toimivallan laajennus merkitsee suurta muutosta nykytilaan verrattuna. Vastaavasti esityksen 23 §:ssä esitetään, ettei hovioikeus saa muutoksenhaun yhteydessä tutkia kysymystä oikeuspaikan oikeellisuudesta, ellei asianosainen ole tehnyt väitettä sen puuttumisesta käräjäoikeudessa ja valittanut tästä ratkaisusta. Tuomariliitto pitää kannatettavana ja tärkeänä esitettyä rajoitusta muutoksenhakutuomioistuimen toimivaltaan. Muutos vahvistaa asianosaisten oikeusturvaa, sillä esitetyn muutoksen ansiosta asian käsittely ohjautuu jo ensi vaiheessa käräjäoikeudessa toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Menettely yksinkertaistaa tuomioistuinkäsittelyä ja vähentää asianosaisten mahdollisuuksia viivyttää sitä oikeuspaikkaa koskevilla perusteettomilla väitteillä. Hovioikeudella ja vastaavasti korkeimmalla oikeudella säilyy kuitenkin esityksen 23 §:n 24 §:n nojalla edelleen mahdollisuus tutkia toimivaltakysymys silloin, kun tämä on riitautettu asianmukaisesti.
 
Lausunnon valmistelu
 
Lausunnon valmistelusta ovat vastanneet ma. oikeussihteeri Anu Juho ja ma. viskaali Valtteri Kartio. Lausuntoa on käsitelty Tuomariliiton oikeuspoliittisessa valiokunnassa ja hallituksessa 28.1.2008.
 
Anu Juho Valtteri Kartio