Lausunto oikaisuvaatimustoimikunnan välimietinnöstä

Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbundry 
 
29.1.2008
 
Oikeusministeriölle
 
 
Asia
 
Lausunnon antaminen oikaisuvaatimustoimikunnan välimietinnöstä (OMKM 2001:1) Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehittäminen oikeusturvakeinona
 
Lausunto
 
Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry esittää lausuntonaan toimikunnan välimietinnöstä seuraavaa:
 
Valitusta edeltävän oikaisuvaatimusjärjestelmän kehittäminen on merkittävää hallintotuomioistuimien toiminnalle. Erityisesti toiminnan tehokkuuden kannalta olisi tärkeää, että hallinnossa tehdyt virheelliset päätökset voitaisiin mahdollisimman suuressa määrin korjata hallintoviranomaisen toimesta jo oikaisuvaatimusmenettelyssä. Näin voidaan mahdollisesti ehkäistä hallintotuomioistuimien asiamäärien kasvua.
 
Oikaisuvaatimustoimikunta on välimietinnössään ansiokkaasti selvittänyt oikaisuvaatimusjärjestelmän taustaa, kehitystä ja nykytilaa ja tämän selvityksen perusteella esittänyt ja arvioinut kehittämisvaihtoehtoja.
 
Tuomariliitto kannattaa oikaisuvaatimustoimikunnan valitsemaa linjaa siitä, että oikaisuvaatimusjärjestelmää laajennetaan tässä vaiheessa hallinnonala- ja asiaryhmäkohtaisesti.
 
Tuomariliiton käsityksen mukaan oikaisuvaatimusjärjestelmää voitaisiin laajentaa. Oikaisuvaatimusjärjestelmän käyttöä voitaisiin harkita laajennettavaksi erityisesti sellaisiin asioihin, joissa nykyisin viranhaltijan päätöksestä valitetaan suoraan hallinto-oikeuteen, esimerkiksi eläinsuojeluasiat. Ulkomaalais- ja kansalaisuusasioissa esiintyy jonkin verran tilanteita, joissa hallinto-oikeus kumoaa ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi uuden selvityksen johdosta. Oikaisuvaatimusjärjestelmä mahdollistaisi asian oikaisun tällaisissa tilanteissa ilman valitusta hallinto-oikeuteen. Asiaryhmiä, joihin oikaisuvaatimusjärjestelmää ei voitane laajentaa ovat esimerkiksi laajat asiat, joissa on monia asianosaisia kuten kaavoitus- ja lupa-asiat.
 
Tuomariliitto suhtautuu epäillen toimikunnan harkittavaksi ehdottaman täydentävän oikaisukeinon käyttöönottamiseen. On kyseenalaista, onko tällaisen oikaisukeinon käyttöönottamiselle tarvetta. Toimikunta itsekin katsoo sen käytön rajautuvan lähinnä valtionhallinnon yksittäisiin päätöksentekotilanteisiin. Viranomaisella on aina käytettävissään asiavirheen korjausmahdollisuus, jolla selvät virheet on mahdollista korjata. Toimikunnan harkittavaksi ehdottama täydentävä oikeuskeino olisi tehtävä valitusajan aikana ja se olisi asianosaisen harkinnassa. Tämä oikeuskeino ehkä vain sekoittaa muutoksenhaun järjestelmää ja saattaa aiheuttaa lisää ongelmia sekä asianosaisten että valitusviranomaisten näkökulmasta.
 
Tuomariliitto yhtyy toimikunnan käsitykseen siitä, että oikaisuvaatimusmenettelystä on tarpeen säätää tarkemmin. Uusi sääntely voitaisiin sisällyttää hallintolakiin. Asia, josta tulisi säätää tarkemmin kuin mitä toimikunta on ehdottanut, on ainakin se, voiko alkuperäisen päätöksen tehnyt viranhaltija osallistua oikaisuvaatimuksen käsittelyyn. Toimikunta on lisäksi harkinnut, että oikaisuvaatimuksen käsittelylle tulisi asettaa määräaika. Tällainen säännös voi kuitenkin pikemminkin lisätä valitusten määrää tuomioistuimiin, jos päätöstä oikaisuvaatimuksen johdosta ei tehtäisikään määräajassa.
 
 
Lausunnon valmistelu
 
Lausunnon ovat valmistelleet hallinto-oikeussihteeri Seija Kaijanen ja hallinto-oikeustuomari Maija-Liisa Marttila. Lausunto on käsitelty Tuomariliiton oikeuspoliittisessa valiokunnassa ja hallituksessa 28.1.2008.