Lausunto luottotietolain tarkistamistyöryhmän mietinnöstä

Suomen tuomariliitto ry – Finlands domareförbund rf
 
Oikeusministeriölle
 
Asia: Luottotietolain tarkistamistyöryhmän mietintö 2009:2
 
Suomen tuomariliitto ry – Finlands domareförbund rf esittää lausuntonaan mietinnöstä seuraavaa.
 
Työryhmä esittää luottotietolain ja ulosottokaaren muuttamista siten, että 1) ulosotossa todetusta varattomuusesteestä johtuva luottotietorekisterin maksuhäiriömerkintä poistetaan heti kun saatava on ulosottokaaren 2 luvun 24 §:n mukaisen määräajan kuluttua lopullisesti vanhentunut, 2) ulosottokaaren 2 luvun 26 §.n mukaisesta ulosottoperusteen määräajan jatkamista koskevan kanteen vireille tulemisesta tehdään heti merkintä ulosottorekisteriin, 3) pitkäkestoisesta eli vähintään 2 vuotta jatkuneesta toistuvaistulon ulosmittauksesta ilmoitetaan luottotietorekisterin pitäjille maksuhäiriömerkinnän tekemistä varten, 4) tuomioistuimen vahvistamasta sovinnosta ei enää tehdä maksuhäiriömerkintää luottotietorekisteriin ja että 5) yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevat tiedot poistetaan luottotietorekisteristä 3 kuukauden kuluessa siitä, kun velallinen osoittaa, että maksuohjelma on hänen hakemuksestaan määrätty raukeamaan.
 
Tuomariliitto pitää työryhmän ehdotuksia 1-4 hyvin perusteltuina ja kannatettavina. Luottotietorekisterin ja velkajärjestelyrekisterin sisällöllisen kytkennän katkaisemista tarkoittavaa työryhmän ehdotusta 5 tuomariliitto ei kuitenkaan pidä kannatettavana.
 
Luottotietolain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 18 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla luottotietorekisteriin talletetaan tällä hetkellä velkajärjestelytietoina samat tiedot kuin oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään velkajärjestelyrekisteriin ja nämä tiedot on poistettava luottotietorekisteristä kuukauden kuluessa siitä, kun ne on poistettu velkajärjestelyrekisteristä. Työryhmän ehdotuksen mukaan velkajärjestelytiedot poistetaan luottotietorekisteristä, mutta ne säilyvät velkajärjestelyrekisterissä, kun tuomioistuin on yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 42 §:n 4 momentin ensimmäisen virkkeen nojalla velallisen hakemuksesta määrännyt maksuohjelman raukeamaan ja kun velallinen esittää siitä selvityksen luottotietorekisteriin.
 
Velallisen oikeus rauettaa maksuohjelmansa on ehdoton eikä hakemusta tarvitse perustella. Siksi velallisen hakemus voi työryhmän mainitsemien hyväksyttävien syiden lisäksi johtua sellaisista velallisen maksukykyä tai maksuhalukkuutta taikka hänen kykyään vastata sitoumuksistaan kuvaavista syistä, jotka luottotietolain 6 §:n 1 momentin mukaisesti ovat tarpeellisia ja asianmukaisia ja joita siksi saadaan käyttää luottotietoina. Velallisen uusien velkojien kannalta velallisen velkajärjestelytietojen ilmeneminen myös tässä tilanteessa velkajärjestelyrekisterin lisäksi luottotietorekisteristä on samalla tavalla perusteltua luottotietojen kattavuuden näkökulmasta kuin työryhmän ehdotuksessa 3, jonka mukaan nyt vain ulosottorekisterissä olevat tiedot merkittäisiin myös luottotietorekisteriin. Velallisen etu voitaisiin ottaa huomioon lisäämällä luottotietolain 13 §:n 2 momenttiin mahdollisuus merkitä luottotietorekisteriin velallisen ilmoituksesta tieto maksuohjelman raukeamisen syystä.
 
Lausunto on käsitelty tuomariliiton oikeuspoliittisen valiokunnan ja hallituksen kokouksissa 16.3.2009.
 
 
Risto Tikka
Käräjätuomari
Oikeuspoliittisen valiokunnan jäsen