Lausunto KKO:n esityksestä KKO:n esittelijöiden virkarakenteen kehittämiseksi

Oikeusministeriölle
 
Asia: Korkeimman oikeuden oikeusministeriölle toimittama esitys korkeimman oikeuden esittelijöiden virkarakenteen kehittämiseksi
 
Korkeimman oikeuden esityksessä ehdotetaan, että enintään kolmasosa esittelijöistä voisi vastedes olla aina määräajaksi täytettävissä esittelijäneuvosten viroissa, jotka täytettäisiin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, ja että noin puolet esittelijöistä tulisi korkeimpaan palkkaluokkaan (T13). Nykyinen kolmiportainen virkanimikkeistö ja palkkausjärjestelmä säilytettäisiin.
 
Suomen tuomariliitto ry ja Korkeimpien oikeuksien virkamiehet ry (Kovry) kannattavat sinänsä esityksestä ilmeneviä perustavoitteita, mutta eivät ehdotetussa muodossa. Korkeimman oikeuden esitys merkitsisi tosiasiassa määräaikaisten virkasuhteiden lisäämistä nykyisestä. Tuomariliitto ja Kovry vastustavat tätä. Se on valtion henkilöstöpolitiikan ja työntekijäjärjestöjen ja -yhdistysten kannan vastaista. Valtio on työnantajana sitoutunut useissa eri yhteyksissä vähentämään määräaikaisia palvelussuhteita valtion virastoissa ja laitoksissa. Lisäksi lakivaliokunnan mietinnöstä (LaVM 6/2005 vp) ja liitteenä olevasta Kovryn muistiosta ilmenee, että esitys on useista eri syistä muutoinkin ongelmallinen ja siihen liittyy periaatteellisia näkökohtia, kuten kysymys riippumattomuudesta.
 
Korkeimmasta oikeudesta annettu laki (665/2005) on tullut voimaan 31.12.2005. Lakivaliokunnan kannanoton johdosta hallituksen esitystä (HE 7/2005 vp) ei toteutettu ehdotetussa muodossa korkeimman oikeuden esittelijöitä koskevan 13 §:n osalta. Lakivaliokunta täsmensi ja rajasi edellytyksiä viran määräaikaiselle täyttämiselle ja rajasi määräaikaisten virkasuhteiden enimmäismäärän. Korkeimman oikeuden esityksestä ei ilmene mitään uutta, mikä antaisi aihetta arvioida määräaikaisten virkasuhteiden määrää toisin kuin lakivaliokunta tuolloin teki.
 
Tuomariliitto ja Kovry katsovat, että virkarakennetta on kehitettävä vastaavalla tavalla kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tältä osin viitataan Suomen tuomariliitto ry:n ja Kovryn 13.10.2008 allekirjoittamaan esitykseen oikeusministeriölle ryhtymiseksi lainsäädäntötoimenpiteisiin korkeimman oikeuden esittelijöiden virkanimikkeiden muuttamiseksi niin, että ne ovat yhdenmukaiset korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöiden virkanimikkeiden kanssa.
 
 
Helsingissä 10.8.2009
 
 
Suomen tuomariliitto ry
 
Puheenjohtaja Tapani Vasama
 
Korkeimpien oikeuksien virkamiehet ry
 
Puheenjohtaja Marja-Liisa Judström