Lausunto julkisen oikeusavun laadun arvioinnista (2009:14)

Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry
 
OIKEUSMINISTERIÖLLE
 
 
Lausunto julkisen oikeusavun laadun arvioinnista (2009:14)
 
Pyydettynä lausuntona Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry esittää seuraavaa:
 
Tuomariliitto suhtautuu esitykseen myönteisesti. Kysymys on tulosohjausjärjestelmän edellyttämästä vaikuttavuusarvioinnista. Tästä syystä on tärkeää, että arviointi tukee oikeusavustajien työn kannalta keskeisiä tavoitteita. Niitä ovat hyvä asiakaspalvelu ja toiminta asiakkaan oikeusturvan takaamiseksi. Viimeksi mainittu edellyttää hyvää ammattitaitoa ja sitä, että avustaja kykenee erittelemään saamastaan aineistosta oikeudellisesti relevantit seikat sekä hahmottaa oikein asiaan liittyvät oikeudelliset elementit. Jos avustaja ei näin menettele, asian ratkaisun perusteeksi ei välttämättä tule kaikki tarpeellinen aineisto eivätkä kaikki argumentit saa käsittelyssä tarvittavaa huomiota. Avustajan tulee myös pystyä toimimaan tehokkaasti. Hänen toiminnallaan on siten huomattava vaikutus koko oikeudenhoidon laatuun ja sujuvuuteen.
 
Edellä todettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että laatumittariston mittauskohteet ja arvioitsijat sekä eri arvioitsijoiden arviointien painoarvo mitoitetaan oikein. Muussa tapauksessa arviointi johtaa painotuksiin, jotka eivät tue edellä mainittuja tavoitteita. Tämä edellyttää arvioinnin kokeilemista käytännössä ja saatujen arvioiden huolellista analysointia.
 
Asia on käsitelty tuomariliiton oikeuspoliittisessa valiokunnassa 7.12.2009.
 
Tapani Vasama
Hovioikeudenneuvos
Suomen tuomariliitto ry:n puheenjohtaja