Julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän uusiminen

Suomen tuomariliitto – Finlands Domareförbund ry
 
Oikeusministeriölle
 
Asia: Lausunto työryhmämietinnöstä 2008:6, Julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän uusiminen
 
Lähtökohdat tuomariliiton lausunnolle
 
Oikeusministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö (1.1.2008 alkaen työ- ja elinkeinoministeriö) asettivat 30.11.2007 työryhmän valmistelemaan julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän uudistamista. Työryhmä on antanut uudistuksen linjauksista periaatemietinnön, josta Suomen tuomariliitto ry:ltä on pyydetty lausuntoa 19.12.2008 mennessä.
 
Työryhmä on ehdottanut, että oikeussuojadirektiivin 2007/66/EY kansallisessa täytäntöönpanossa odotusaikasääntely, suorahankintojen avoimuutta koskeva sääntely ja sopimuksen pätemättömyyssääntely koskisivat hankintadirektiivien 2004/18/EY ja 2004/17/EY soveltamisalaan kuuluvia hankintoja. EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen välinen odotusaika pysyisi nykyisessä 21 päivässä. Hankintapäätöksen sähköisestä tiedoksiannosta säädettäisiin erikseen. Hankintalainsäädännössä tulisi säätää oikeustoimilaista poikkeavalla erityissäännöksellä hankintasopimuksen syntymisestä.
 
Uutena oikeussuojakeinona työryhmä on ehdottanut hankintaoikaisua. Hankintaoikaisu ei kuitenkaan olisi markkinaoikeudelle tehtävää hakemusta edeltävä pakollinen menettelyvaihe. Hankintaoikaisua voitaisiin käyttää ilmeisten virheiden korjaamiskeinona myös niissä hankinnoissa, jotka jäävät markkinaoikeuden toimivallan ulkopuolelle. Kuntalain ja kirkkolain mukaisista oikaisu- ja muutoksenhakumahdollisuuksista luovuttaisiin markkinaoikeuden menettelyn kanssa päällekkäisinä oikeussuojakeinoina.
 
Työryhmä on ehdottanut, että hankinta-asiat käsiteltäisiin edelleenkin markkinaoikeudessa. Hankinta-asioiden käsittelyajan olennainen lyhentäminen nykyisestä edellyttää ensisijaisesti markkinaoikeuden riittävien resurssien turvaamisesta. Työryhmä on esittänyt, että hankinta-asioiden oikeussuojakäsittelyn rajoittamista valituslupajärjestelmällä harkittaisiin asioiden kokonaiskäsittelyajan turvaamiseksi kohtuullisen mittaisena.
 
Työryhmän mietinnön mukaan julkisten hankintojen valvonta tulisi uskoa erilliselle valvontaviranomaiselle, joka työryhmän esityksen mukaan olisi Kilpailuvirasto, jonka toimivaltuuksien tarkempi sisältö edellyttää vielä jatkoselvitystä.
 
Oikeusministeriö on pyytänyt lausunnonantajia kiinnittämään lausunnossaan huomiota erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
 
– tulisiko julkisia hankintoja koskevat muutoksenhakuasiat käsitellä jatkossa markkinaoikeudessa vai tulisiko asioiden käsittely jakaa yhden tai useamman hallinto-oikeuden kesken;
– tulisiko hankinta-asioiden tuomioistuinkäsittelyä tehostaa lainsäädäntötoimin muutoin kuin mietinnössä ehdotetuilla tavoilla ja millä tavoin;
– oikeussuojadirektiivin 2007/66/EY hankintasopimuksen pätemättömyyttä koskevan oikeussuojakeinon osalta, miltä osin pätemättömyyttä koskevat rajaukset tulisi säätää suoraan laissa ja miltä osin tuomioistuimelle tulisi jättää harkintavaltaa;
– oikeussuojadirektiivin 2007/66/EY uusien oikeussuojakeinojen seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen osalta, miten näiden seuraamusten määräämisestä tulisi säätää laissa erityisesti ottaen huomioon, että molemmat seuraamukset täyttäisivät oikeussuojadirektiivin tehokkuuden, oikeasuhtaisuuden ja varoittavuuden vaatimukset;
– millaiset tehtävät ja toimivaltuudet ehdotetulle valvontaviranomaiselle tulisi uskoa.
 
 
Tuomariliiton lausunto
 
Asiaa on käsitelty Suomen tuomariliitto ry:ssä. Tuomariliitossa on edustettuna yleisten tuomioistuinten, hallintotuomioistuinten sekä eritystuomioistuinten tuomarit.
 
Tuomariliitto toteaa, että työryhmä on mietinnössään arvioinut ansiokkaasti julkisia hankintoja koskevan oikeussuojajärjestelmä uudistamistarpeita sekä esittämiensä uudistusten vaikutuksia nykyiseen tilanteeseen nähden. Työryhmän esitys on keskeisiltä lähtökohdiltaan ja johtopäätöksiltään onnistunut ja oikeansuuntainen.
 
Työryhmä on periaatemietinnössään muun muassa arvioinut julkisia hankintoja koskevien muutoksenhakuasioiden sopivinta käsittelypaikkaa ja esittänyt, että hankinta-asioita käsitellään jatkossakin markkinaoikeudessa. Vaihtoehtoisina ratkaisuina työryhmä on käsitellyt julkisia hankintoja koskevien muutoksenhakuasioiden käsittelemistä yhdessä tai useammassa hallinto-oikeudessa.
 
Työryhmä on mietinnössään arvioinut käsillä olevia vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia vakuuttavalla tavalla. Tuomariliitto ei ota ehdotonta kantaa minkään työryhmän arvioiman vaihtoehdon puolesta. Tuomariliitto pitää kuitenkin tärkeänä, että julkisia hankintoja koskevia muutoksenhakuasioita käsittelevälle tuomioistuimelle taataan riittävät resurssit. Markkinaoikeudessa saadut kokemukset osoittavat, että vaikka julkisia hankintoja koskevien hakemusten määrä on kasvanut, varsin vähäisellä resurssienlisäyksellä asioita on voitu ratkaista selkeästi vireille saapuvia enemmän.
 
Tuomariliitto ehdottaa, että asian jatkovalmistelussa työryhmän esitysten lisäksi tutkittaisiin myös mahdollisuutta niin kutsuttujen kynnysarvojen muuttamiseen. 1.6.2007 voimaan tulleen julkisista hankinnoista annetun lain (30.3.2007/348) mukaan kansalliset kynnysarvot ovat tavara- ja palveluhankinnoissa 15 000 euroa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä eräissä työvoimahallinnon palveluissa 50 000 euroa ja rakennusurakoissa 100 000 euroa.
 
Voimassa olevia kansallisia kynnysarvoja voidaan pitää varsin alhaisina. Julkisia hankintoja koskevissa valituksissa oikeudellinen intressi on lisäksi merkittävästi kynnysarvoja alempi. Tyypillisesti hakijan kannalta kyse on taloudelliselta arvoltaan hankinnasta saatavan katteen arvoisesta intressistä. Katteen ollessa tyypillisesti 5-10 prosenttia hankinnan arvosta tämä tarkoittaa sitä, että markkinaoikeudessa käsitellään markkinaoikeuslain (28.12.2001/1527) mukaisesti lainoppineen jäsenen kokoonpanoissa asioita, joissa oikeudellinen intressi on alimmillaan vain muutamia satoja euroja. Markkinaoikeuden julkisia hankintoja koskevista muutoksenhakuasioista lisäksi suurin osa koskee näitä EU-kynnysarvot alittavia hankintoja.
 
Tuomariliitto ehdottaa siten, että asian jatkovalmistelussa harkittaisiin sitä, ovatko kansalliset kynnysarvot tällä hetkellä järkevällä tasolla tuomioistuinkäsittelyn kalleuteen ja raskauteen sekä toisaalta asioihin tosiasiassa kohdistuvaan vähäiseen intressiin nähden. Asian jatkovalmistelussa tulisi tällöin myös tutkia mahdollisuutta korottaa kansallisia kynnysarvoja järkevämmälle tasolle.
 
Työryhmä on toisaalta arvioinut kansalliset kynnysarvot alittavien, ns. pienhankintojen oikeussuojakeinojen riittävyyttä ja päätynyt siihen, että pienhankintojen menettelytapojen kehittämisessä painopisteen tulee olla hankintojen neuvonnassa ja hankintayksiköiden omassa ohjeistuksessa. Tuomariliitto ehdottaa, että asian jatkovalmistelussa harkittaisiin myös sitä, olisivatko pienhankintoja koskevat oikeussuojakeinot riittäviä myös tällä hetkellä ns. kansallisten hankintojen ollessa kyseessä, jolloin mahdollisuus tuomioistuinkäsittelyyn säilyisi vain EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.
 
Tuomariliitto ei tässä vaiheessa pidä tarpeellisena ottaa kantaa työryhmän mietinnössä esitettyihin muihin seikkoihin. Työryhmän mietintöä voidaan kokonaisuutena pitää onnistuneena. Tuomariliitto pitää kuitenkin tärkeänä, että hankeen jatkovalmisteluun varataan riittävästi aikaa ja että siinä käytetään saatavissa olevaa parasta asiantuntemusta. Jatkovalmistelussa tulee erityisesti punnita sitä, minkä tasoista oikeussuojaa voidaan pitää kohtuullisena ja oikeamittaisena julkisia hankintoja koskevien asioiden asianosaisille asiantuntevasti, nopeasti ja kohtuullisilla kustannuksilla. Julkisia hankintoja käsittelevälle tuomioistuimelle on myös osoitettava
riittävät resurssit.
 
 
Lausunnon valmistelu ja käsittely
 
Lausunnon on valmistellut Juhani Matinlassi. Se on käsitelty Tuomariliiton oikeuspoliittisessa valiokunnassa 2.12.2008.
 
Helsingissä, 19.12.2008
 
Juhani Matinlassi